Preinscripcions i matrícula 2022/2023


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Llistats

Nivell LListats Matrícula
ESO Barem definitiu

Oferta definitiva de places

Alumnes assignats primera petició

Llista d’espera del centre

Del 21 al 29 de juny (1r ESO)

Del 28 juny al 2 juliol (de 2n a 4t ESO)

+ info
Nivell Preinscripció Matrícula
PFI Preinscrits centre assignació

Alumnes admesos al centre

Oferta inicial de places

Del 4 al 15 de juliol

fullMatriculaPFI

+ info
Nivell Preinscripció Matrícula
BAT
Alumnes assignats centre primera peticióLlista espera del centre
Del 23 al 29 de juny
Del 5 al 7 de setembre (alumnes pendents de l’avaluació de setembre)Documentació General Matrícula BATX:
Carta de compromís educatiuInstruccions pagament Matricula_2022_23Portatils_22_23

Gsuite_Majors14

Autorització paracetamol

Documentació Matrícula 1er BATX:

Procés matricula2223 alumnat 1rBAtx
Matricula 1R BAT
Autorització sortides i informe salut 1r Bat

Documentació Matrícula 2on BATX:

Procés matricula2223 alumnat 2nBatx

Matricula 2n BAT

Autorització sortides 2n Bat

CFGM Del 2 al 6 de setembre (2a fase d’admissió)
Procés  alumnat continuïtat:Primera Petició Puntuació ProvProcés resta alumnat:Primera Petició Puntuació Prov
Inscripció Oberta
De l’ 1 al 8 de juliol: continuïtat alumnes del centre

Del 11 al 15 de juliol de 2022: 1r CFGM (alumnes que han acabat 4t ESO)

Del 18 al 22 de juliol (resta d’alumnat)

Documentació general:

Instruccions_ pagament_Matricula_2022

Gsuite_Majors14

Imatges_Majors14

Autorització sortides

Autorització paracetamol

Procés de matrícula  2on deCFGM:

Alumnat 2nObres

Alumnat 2nSMX

Alumnat 2nLaboratori

Procés de matrícula 2on de CFGS:

Alumnat 2n DAM

 

CFGS Del 14 al 16 de setembre (2a fase d’admissió)

DAM:

Informe Barem Provisional 1eraOpció DAM

Del 18 al 22 de juliol de 2022

A. PROCEDIMENT

Qui ha de fer la sol·licitud de preinscripció ?

 • Tots els alumnes que vinguin d’un centre diferent del INS Castellet
 • Els alumnes del INS Castellet que vulguin continuar al centre per cursar
  • 1r curs de Batxillertat d’arts
  • 1r curs d’un cicle formatiu de grau mitjà
  • 1r curs d’un cicle formatiu de grau superior
 • Les sol·licituds dels estudis postobligatoris s’han de fer telemàticament o bé amb suport informàtic. No es poden presentar en paper. Si l’alumne és major d’edat o bé fa els 18 anys durant el 2020 pot fer la sol·licitud en nom seu. Si és menor l’hauran de fer els pares o tutors legals.

Per fer la sol·licitud electrònica cal:

 1. Doneu-vos d’alta a idCAT Mòbil, https://idcatmobil.seu.cat. Es rebrà al mòbil una contrasenya d’un sol ús. També es podrà fer amb certificat digital o DNI-e o Cl@ve.
 2. Accediu a la pàgina del departament d’educació (BAT|CFGM|CFGS)
 3. Seleccioneu PAS1 i desplegueu la categoria “Per internet“.
 4. Premeu el botó VES-HI (corresponent a la línia Sol·licitud electrònica)
 5. Ompliu el formulari de sol·licitud
 6. Un cop gravada, rebreu un resguard al correu i la sol·licitud es donarà per formalitzada.
 7. No cal que envieu el resguard al centre.

Si es fa la sol·licitud amb suport informàtic:

 1. Accediu a la pàgina del departament d’educació (BAT|CFGM|CFGS)
 2. Seleccioneu PAS1 i desplegueu la categoria “Per internet“.
 3. Premeu el botó VES-HI (corresponent a la línia Sol·licitud amb suport informàtic)
 4. Ompliu el formulari de sol·licitud
 5. Feu arribar al correu del centre preinscripcio@inscastellet.cat el resguard de la sol·licitud juntament amb el DNI/NIE/PASS de l’interessat i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de ser menor.

Mentre duri el termini de presentació es poden fer modificacions. La versió que es gravarà serà l’última.

Documentació que cal enviar al centre

 • Si s’al·leguen criteris de prioritat (apartats F i G): la documentació que s’indica per a cada criteri.
 • La documentació identificativa (apartat H)

B. PRESENTACIÓ DEL CENTRE

C. INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

D. CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA ADSCRITS

 • Institut Escola Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara i Rocafort ) 08076492
 • Institut Bages Sud (Castellbell i el Vilar) 08068616

E. ÀREES DE PROXIMITAT PER A CADA ENSENYAMENT

Ensenyament Àrea de proximitat
ESO Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí
Batxillerat Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara i Rocafort, Monistrol de Montserrat, Marganell, Mura i Talamanca.
Cicles formatius No hi ha àrea de proximitat.

F. CRITERIS DE PRIORITAT (BATXILLERAT)

 • Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris.
Criteri Barem Acreditació
a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen 40 punts No s’ha de presentar cap document acreditatiu
b) Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. 30 punts L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
b) Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts Còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
c) Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 10 punts L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.
En el cas dels pensionistes, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
e) Expedient acadèmic. Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals. Qualificació mitjana En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació.
Criteri complementari. a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. 15 punts Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 

G. CRITERIS DE PRIORITAT (CICLES FORMATIUS)

 • Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.
 • Segons la via d’accés es fan les següents reserves de places:
  • Via d’accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.
  • Via d’accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
  • Via d’accés: prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d’accés o han obtingut l’exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
 • Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.
 • Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l’accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d’accés.

H. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 • Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, cal presentar el document següent:
  • Original i còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durany l’any 2020, cal presentar els documents següents:
  • Original i còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Per fer el tràmit de preinscripció podeu anar a la: Pàgina oficial del departament d’educació, trieu el nivell educatiu i a continuació trobareu tota la informació del procés de preinscripció i matrícula, inclosos els enllaços per fer els tràmits.

Recordeu que per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic: iescastellet@xtec.cat o per telèfon: 93 833 07 51, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.