Preinscripcions i matrícula 2020/2021


No es podran fer sol·licituds fora dels dies de la preinscripció!!

Nivell Preinscripció Matrícula
ESO Del 13 al 22 de maig

Llistat d’alumnes assignats al centre
Del 13 al 17 de juliol

Instruccions matrícula 1r ESO
Instruccions sol·licitud transport escolar
Nivell Preinscripció Matrícula
PFI Del 25 de maig al 5 de juny

LListat d’alumnes assignats al centre
Del 1 al 10 de Setembre
+ info
Nivell Preinscripció Matrícula
BAT Del 27 de maig al 3 de juny

Llistat d’alumnes assignats al centre
Del 8 al 14 de juliol

Instruccions matrícula 1r Bat
Instruccions matrícula 2n Bat
CFGM Del 2 al 8 de juny

Llistat d’alumnes assignats al centre
Del 1 al 7 de setembre

Instruccions matrícula 1r GM
Instruccions matrícula 2n GM
CFGS Del 10 al 17 de juny

Llistat d’alumnes assignats al centre
Del 1 al 7 de setembre

Instruccions matrícula 1r GS
Instruccions matrícula 2n GS

A. PROCEDIMENT

Qui ha de fer la sol·licitud de preinscripció ?

 • Tots els alumnes que vinguin d’un centre diferent del INS Castellet
 • Els alumnes del INS Castellet que vulguin continuar al centre per cursar
  • 1r curs de Batxillertat d’arts
  • 1r curs d’un cicle formatiu de grau mitjà
  • 1r curs d’un cicle formatiu de grau superior
 • Les sol·licituds dels estudis postobligatoris s’han de fer telemàticament o bé amb suport informàtic. No es poden presentar en paper. Si l’alumne és major d’edat o bé fa els 18 anys durant el 2020 pot fer la sol·licitud en nom seu. Si és menor l’hauran de fer els pares o tutors legals.

Per fer la sol·licitud electrònica cal:

 1. Doneu-vos d’alta a idCAT Mòbil, https://idcatmobil.seu.cat. Es rebrà al mòbil una contrasenya d’un sol ús. També es podrà fer amb certificat digital o DNI-e o Cl@ve.
 2. Accediu a la pàgina del departament d’educació (BAT|CFGM|CFGS)
 3. Seleccioneu PAS1 i desplegueu la categoria “Per internet“.
 4. Premeu el botó VES-HI (corresponent a la línia Sol·licitud electrònica)
 5. Ompliu el formulari de sol·licitud
 6. Un cop gravada, rebreu un resguard al correu i la sol·licitud es donarà per formalitzada.
 7. No cal que envieu el resguard al centre.

Si es fa la sol·licitud amb suport informàtic:

 1. Accediu a la pàgina del departament d’educació (BAT|CFGM|CFGS)
 2. Seleccioneu PAS1 i desplegueu la categoria “Per internet“.
 3. Premeu el botó VES-HI (corresponent a la línia Sol·licitud amb suport informàtic)
 4. Ompliu el formulari de sol·licitud
 5. Feu arribar al correu del centre preinscripcio@inscastellet.cat el resguard de la sol·licitud juntament amb el DNI/NIE/PASS de l’interessat i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de ser menor.

Mentre duri el termini de presentació es poden fer modificacions. La versió que es gravarà serà l’última.

Documentació que cal enviar al centre

 • Si s’al·leguen criteris de prioritat (apartats F i G): la documentació que s’indica per a cada criteri.
 • La documentació identificativa (apartat H)

B. PRESENTACIÓ DEL CENTRE

C. INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

D. CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA ADSCRITS

 • Institut Escola Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara i Rocafort ) 08076492
 • Institut Bages Sud (Castellbell i el Vilar) 08068616

E. ÀREES DE PROXIMITAT PER A CADA ENSENYAMENT

Ensenyament Àrea de proximitat
ESO Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí
Batxillerat Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara i Rocafort, Monistrol de Montserrat, Marganell, Mura i Talamanca.
Cicles formatius No hi ha àrea de proximitat.

F. CRITERIS DE PRIORITAT (BATXILLERAT)

 • Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris.
Criteri Barem Acreditació
a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen 40 punts No s’ha de presentar cap document acreditatiu
b) Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre. 30 punts L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
b) Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts Còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
c) Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 10 punts L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.
En el cas dels pensionistes, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
e) Expedient acadèmic. Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals. Qualificació mitjana En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació.
Criteri complementari. a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. 15 punts Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 

G. CRITERIS DE PRIORITAT (CICLES FORMATIUS)

 • Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.
 • Segons la via d’accés es fan les següents reserves de places:
  • Via d’accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.
  • Via d’accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
  • Via d’accés: prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d’accés o han obtingut l’exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
 • Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.
 • Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l’accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d’accés.

H. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 • Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, cal presentar el document següent:
  • Original i còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durany l’any 2020, cal presentar els documents següents:
  • Original i còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Recordeu que per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic: iescastellet@xtec.cat i a partir del dia 13/05 també us podrem atendre telefònicament (93 833 07 51 ​o​ 628149874​,de dilluns a divendres ​de 9:00 a 13:30)​.

Podeu consultar també: