Matemàtiques


Continguts

Els nombres. Potències i arrels

 • Potències. Propietats de les potències.
 • Potències d’índex racional.
 • Arrels d’índex “n” natural. Operacions amb arrels quadrades: suma, resta, multiplicació, divisió i potenciació. Traure factors de dins l’arrel.
 • Racionalització amb arrels quadrades. 
 • Racionalització amb arrels d’índex “n”. 
 • Reducció d’arrels a índex comú. Multiplicació i divisió d’arrels amb índex diferent.

Polinomis

 • Expressions algèbriques.
 • Polinomis en “x”.
 • Operacions amb polinomis: suma, resta, multiplicació, divisió.
 • Identitats notables: . Aplicació al desenvolupament de polinomis i càlcul d’arrels de polinomis.
 • Ruffini. Descomposició factorial polinòmica.
 • Simplificació d’expressions polinòmiques: quocients entre polinomis amb factors polinòmics comuns.

Equacions

 • Les equacions de primer grau. Concepte i repàs de la seva resolució.
 • Equació de segon grau. Definició i elements que la componen: coeficients i terme independent. Repàs.
 • Fórmula general de l’equació de segon grau: . Fórmula general per trobar les solucions d’una equació de segon grau: 
 • Equacions de segon grau incompletes: . Resolució sense aplicar la fórmula general.
 • Equacions biquadrades i irracionals.
 • Equacions de grau major o igual a dos. Ruffini.

Trigonometria

 • Els triangles. Tipus i característiques principals.
 • Propietats dels triangles: Suma dels angles d’un triangle, Suma dels costats d’un triangle.
 • Teorema de Pitàgores.
 • Distancia entre dos punts del pla (aplicació Teorema de Pitàgores).
 • Angles i costats d’un triangle rectangle.
 • Raons trigonomètriques d’un angle: .
 • Càlcul de raons trigonomètriques.
 • Aplicacions de les raons trigonomètriques.
 • Resolució de triangles rectangles.

Funcions lineals

 • Definició de funció.
 • Funció lineal: 
 • Funció afí: . Conceptes de pendent i punt de tall amb els eixos.
 • Funció constant. Creixement i decreixement.

La recta real

 • Equació d’una recta. Concepte de pendent d’una recta.
 • Representació gràfica d’una recta.
 • Intersecció de dues rectes.
 • Resolució gràfica de sistemes d’equacions amb dues incògnites.

Funció quadràtica

 • Definició de funció quadràtica.
 • Representació gràfica d’una funció quadràtica: la paràbola.
 • Tipus de funcions quadràtiques: 
 • Punts notables de la paràbola: vèrtex, punts de tall amb els eixos.
 • Determinació del sentit de la paràbola en funció del signe d’” a ”.

Inequacions

 • Inequacions d’una i dues variables.
 • Resolució analítica i gràfica.