CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat


Dades d’interès

HORARI:

 • 1r CURS: tarda / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: tarda / De dilluns a divendres

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau superior de laboratori d’anàlisi i control de qualitat(QUDO).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Química.

TÍTOL: Tècnic/a superior en Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.

Àmbit professional i de treball. On treballaràs?

Els professionals tècnics de laboratori desenvolupen la seva feina en empreses del sector de la química (indústria farmacèutica, perfumeria i cosmètica, sabons i detergents, materials plàstics, esmalts i pintures, fibres artificials i sintètiques, etc.) i també en empreses pertanyents a altres sectors amb departaments d’anàlisi o control de qualitat com l’alimentació, la salut, el medi ambient, la metal·lúrgia o les aigües.

Sortides professionals

 • Analistes de laboratoris de titularitat pública o privada
 • Analistes de laboratori químic
 • Analistes de laboratori microbiològic
 • Analistes de laboratori de materials
 • Analistes de laboratori d’indústries agroalimentàries
 • Analistes de laboratori d’indústries transformadores
 • Analistes de centres de formació, investigació i desenvolupament
 • Analistes microbiològics d’indústries alimentàries, empreses mediambientals i indústries biotecnològiques
 • Analistes microbiològics d’aigües potables i residuals
 • Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica
 • Analistes de matèries primeres i productes acabats
 • Personal tècnic de laboratori de química industrial
 • Personal tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses
 • Personal tècnics d’assajos de productes de fabricació mecànica
 • Personal tècnics d’assajos de materials de construcció

Què puc estudiar després?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a Tècnic/a en Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat

Pla d’estudis

La durada és de 2.000 hores (1.551 en un centre educatiu i 449 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Mòduls Professionals

MP1 Mostreig i preparació de la mostra 132h
MP2 Anàlisis químiques 198h
MP3 Anàlisi instrumental 198h
MP4 Assajos físics 99h
MP5 Assajos fisicoquímics 99h
MP6 Assajos microbiològics 165h
MP7 Assajos biotecnològics 99h
MP8 Qualitat i seguretat en el laboratori 99h
MP9 Formació i orientació laboral 66h
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP11 Anglès tècnic 99h
MP12 Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 198h / 33h
MP13 Formació en centres de treball 449h

FP Dual

A partir del curs 17-18, el nostre centre ofereix l’oportunitat de cursar la FP dual. La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:
Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

 

Durant el primer curs, a partir del tercer trimestre, es realitzarà una FCT de 100 hores (aprox.), no remunerades, per iniciar el contacte de l’alumne amb l’empresa. A partir de segon curs s’inicien les pràctiques remunerades a la mateixa empresa, amb una durada aproximada de 1 any (amb modalitat de beca).

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2023-2024

1r CFGS de Laboratori

MP01 – Mostreig i preparació de la mostra Inici Fi
UF 1: Preparació d’equips i mostres per a l’anàlisi 12/09/23 09/02/24
UF 2: Pla de mostreig 13/02/23 12/04/23
UF 3: Presa de mostres 15/04/24 07/06/2024
MP02 – Anàlisis químiques Inici Fi
UF 1: materials i reactius per a l’anàlisi química 12/09/2023 27/11/2023
UF 2: mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics 28/11/2023 01/05/2024
UF 3: anàlisi orgànica 06/05/2024 06/05/2024
MP05 – Assajos fisicoquímics Inici Fi
UF 1: Propietats i assajos fisicoquímics 12/09/2024 26/04/2024
UF 2: Assajos organolèptics 02/05/24 07/06/24
MP06 – Assajos microbiològics Inici Fi
UF 1: Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra 12/09/2023 23/11/2023
UF 2: Anàlisi microbiològica d’aigües 24/11/2023 16/02/2024
UF 3: Anàlisi microbiològica d’aliments 16/02/2024 30/04/2024
UF 4: Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies 30/04/2024 07/06/2024
MP08 – Qualitat i seguretat en el laboratori Inici Fi
UF1. Sistemes de gestió de la qualitat. 12/09/2023 16/11/2023
UF2. Tractament dels resultats analítics 22/11/2023 06/03/2024
UF3. Seguretat i gestió ambiental. 07/03/2024 07/06/2024
MP09 – FOL Inici Fi
UF 1: Incorporació al treball 12/09/2023 06/06/2024
UF 2: Prevenció de riscos laborals 13/09/2023 05/06/2024
MP11 – Anglès tècnic Inici Fi
UF 1: Anglès tècnic 12/09/2023 06/06/2024
Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.
–>