Educació Física


1.- Valors i apartats dels continguts a avaluar

Tot i que l’educació física es basa amb el moviment i per tant és molt procedimental també avaluem els conceptes, o teoria, i l’actitud o conducta de l’alumnat. El percentatge que s’assigna a cada un dels apartats és el següent:

  • 50 % a l’apartat pràctic o procedimental.
  • 20 % a l’apartat teòric o conceptual.
  • 30 % a l’apartat actitudinal o conductual.

 

2.- Instruments i criteris d’avaluació

2.1.- Apartat pràctic

Pel què fa a l’apartat pràctic o procedimental, s’avalua els aspectes motrius de l’alumnat aspirant tenint en compte els resultats d’unes proves concretes de la seva condició física. Aquestes proves, que fan referència a les qualitats físiques bàsiques, són les següents:

Qualitat física Prova
Resistència Cursa Navette en períodes d’un minut
Força Detén horitzontal amb peus junts
Flexibilitat Sistema passiu relaxat i sistema passiu assistit
Velocitat 2 trams de 5 m d’anada i tornada

En l’apartat pràctic o procedimental es podran assolir un màxim de 5 punts de la nota final de la matèria d’educació física.

La següent taula d’avaluació d’alumnat per a les proves pràctiques o procedimentals mostra a la fila inferior els següents valors dels criteris d’avaluació de cada prova:

Prova Criteris màxims
Resistència. Cursa Navette en períodes d’un minut 1,00
Força. Detén horitzontal amb peus junts 1,00
Flexibilitat. Sistema passiu relaxat 1,00
Flexibilitat. Sistema passiu assistit 1,00
Velocitat. 2 trams de 5 m d’anada i tornada 1,00

Els barems aplicables a cada una de les proves pràctiques estarà relacionat amb els barems estàndards de l’edat i sexe de l’alumnat aspirant.

2.2.- Apartat teòric

La següent taula d’avaluació d’alumnat per a la prova teòrica o conceptual mostra a la fila inferior el següent valor del criteri d’avaluació:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNAT PROVA ESCRITA SOBRE L’ESCALFAMENT ESPORTIU NOTA SUMATIVA MÀXIMA DE L’APARTAT TEÒRIC O CONCEPTUAL
Criteris màxims 2,00 2,00

 

2.3.- Apartat actitudinal

La següent taula d’avaluació d’alumnat per als ítems actitudinals o conductuals mostra a la fila inferior els següents valors dels criteris d’avaluació:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNAT Criteris màxims
ÚS FORMAL DE ROBA I SABATA ESPORTIVA EN L’APARTAT PRÀCTIC  1,00
ÚS FORMAL D’ESTRIS D’HIGIENE I REALITZACIÓ D’UNA ADEQUADA NETEJA PERSONAL DESPRÉS DE L’APARTAT PRÀCTIC  1,00
ASSISTÈNCIA AMB PUNTUALITAT AL CALENDARI I HORARI DE PROVES  0,20
RESPECTE AL PROFESSORAT AVALUADOR I A LA RESTA D’ALUMNAT AVALUABLE  0,20
PREDISPOSICIÓ A L’AJUDA I DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL A EMPRAR ABANS, DURANT I DESPRÉS DE LES PROVES PRÀCTIQUES  0,20
ÚS ADEQUAT DELS DIFERENTS ESPAIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CENTRE  0,20
INTERÈS I PARTICIPACIÓ POSITIVA DURANT TOTES LES PROVES I ÍTEMS DE TOTS ELS APARTATS  0,20
NOTA SUMATIVA MÀXIMA DE L’APARTAT ACTITUDINAL O CONDUCTUAL  3,00

 

Val a dir que serà condició indispensable tant l’ús formal de roba i sabata esportiva per a la realització de l’apartat pràctic com l’ús formal d’estris d’higiene per a la neteja personal després d’aquella. El no compliment d’aquestes normes impedirà a l’alumnat l’execució de l’apartat pràctic i, per tant, la no superació de la matèria.

o serà permès portar objectes punxants i/o rígids com a accessoris de l’equipament esportiu personal de l’alumnat ( rellotge, collars, arracades, pearcings, polseres, … ) ni activar aparells magnètics ( mòbils, gravadores, càmeres enregistradores audiovisuals, … ) durant l’apartat pràctic.

3.- Assoliment del valor de la nota final de la matèria

Per tant, la nota final màxima assolible per l’alumnat serà la que mostra la suma de criteris d’avaluació dels tres apartats abans exposats en la fila inferior de la següent taula:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNAT NOTA SUMATIVA MÀXIMA DE L’APARTAT PRÀCTIC O PROCEDIMENTAL NOTA SUMATIVA MÀXIMA DE L’APARTAT TEÒRIC O CONCEPTUAL NOTA SUMATIVA MÀXIMA DE L’APARTAT ACTITUDINAL O CONDUCTUAL NOTA SUMATIVA MÀXIMA FINAL
Criteris màxims 5,00 2,00 3,00 10,00

 

OBSERVACIONS I NORMES A SEGUIR PER L’ALUMNAT ASPIRANT AMB EXEMPCIÓ DE PRÀCTICA

L’alumnat que no realitzi alguna o la totalitat de les proves pràctiques per motius de salut justificats per escrit, prèvia presentació d’informe mèdic actualitzat al professorat avaluador abans de la realització de les proves, haurà de presentar un treball escrit a ordinador de cada una de les proves que no pugui realitzar amb els següents apartats:

1.- Portada amb Títol de la prova/es que no pot realitzar, nom i cognoms, data, centre escolar i edat. Cal afegir “ Aspirant a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria, Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre “ .

2.- Descripció del protocol de la prova que no pot realitzar.

3.- Bibliografia emprada i documents, arxius i/o webs consultades.

Així, doncs, el criteri d’avaluació per a la puntuació dels treballs escrits de l’alumnat exempt de pràctica per raons mèdiques serà el mateix que per a l’alumnat que realitza les pràctiques.