ESO


 L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat pot repetir fins un màxim de dos cursos.
 
Pla d’estudis
Les matèries que els alumnes han de cursar durant aquests anys queden determinades en els següent quadre:
 

 

Matèries instrumentals

Les matèries instrumentals són: llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. Per afavorir la superació d’aquestes assignatures el centre realitza diferents actuacions: a primer i a tercer d’ESO reduïm el nombre d’alumnes a l’aula, fent cinc grups a partir del quatre grups classe; tots els grups són heterogenis, és a dir, no es fan els grups per nivell de coneixements. En canvi, a segon i quart el que fem són hores B, és a dir, a cada grup classe una hora a la setmana els alumnes es separen en dos grups per poder obtenir una atenció més individual.

Matèries optatives

Cada centre prepara matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera que és el francès i la cultura clàssica. A  tercer curs s’introdueix la matèria optativa d’emprenedoria, que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds dels alumnes respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior. La resta d’optatives poden ser diferents cada quadrimestre i estan vinculades a alguna de les matèries del curs.

A primer, tots els alumnes fan una optativa d’educació física i una optativa de lectura. A segon i tercer, les optatives són quadrimestrals. El primer quadrimestre és fins el febrer i el segon quadrimestre comença al febrer fins a final de curs.

A quart, les optatives són iguals per tots els centres, i els alumnes han de triar tres matèries en funció del que vulguin fer el proper curs. Cal que aquesta tria es faci tenint presents els interessos acadèmics i professionals de l’alumnat. Les matèries optatives són:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia

En el nostre centre combinem aquestes optatives en cinc itineraris i cada alumne ha de triar el que millor s’adapta a les seves necessitats. En el següent quadre es veuen els diferents itineraris i les recomanacions per triar el més adient:


Aclariments:

 • Cal emplenar l’ordre de preferència de l’1 al 6.
 • Les matèries del bloc I i II s’han de cursar obligatòriament en funció de l’itinerari triat. Els alumnes poden triar la segona llengua estrangera (francès) en el bloc III sempre que l’hagin cursat com a assignatura optativa en els cursos anteriors. Cal marcar amb una creu x l’opció triada en el bloc III.
 • Els professors i, sobretot, els tutors de cada grup classe assessoraran en tot moment els alumnes per tal que puguin cursar amb èxit el quart d’ESO.
 • Per raons organitzatives, el centre es reserva el dret de modificar la tria d’assignatures d’alguns alumnes per tal que puguin cursar amb èxit el quart curs d’ESO.
 • Aquests itineraris es poden veure modificats segons la plantilla del curs vinent.

 

Normativa:

 • A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:
  • els programes de qualificació professional inicial (PFI)
  • la formació de persones adultes
 • A partir dels 17 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés.
 • A partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.<>
 • ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
 • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.