Estratègia digital de centre


L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

A continuació trobareu un recull dels documents que conformen la cultura digital de centre i defineixen l’actuació del centre en l’àmbit digital. Aquests documents els hem agrupat en 4 categories:

Documentació general de referència

Alumnat/ famílies

 • Autoritzacions de serveis digitals (menors de 14 / majors de 14) (A)
 • Autoritzacions de drets d’imatge i veu (menors de 14 / majors de 14) (A)
 • Autoritzacions assignació de portàtils a l’alumnat (A)
 • Protocols a seguir en cas d’incidència – (Alumnes) (Pendent)
 • Formulari a omplir en cas d’incidència en portàtil de centre
 • Acollida digital de l’alumnat (Pendent)
 • Protocol de retorn dels equips portàtils del centre – final de curs (Pendent)
 • Normativa utilització dels equips del centre (aules d’informàtica)
 • Accés als Serveis Digitals: Gsuite / Moodle / Facebook / Instagram / Youtube
 • Manual iEduca (Faltes d’assistència / Comunicació amb les famílies)

Professorat

 • Acollida digital del professorat
 • Autoritzacions de serveis digitals i drets d’imatge i veu – Professorat
 • Protocols a seguir en cas d’incidència informàtica – (Professorat)
 • Accés a l’aplicatiu GLPI de gestió d’incidències informàtiques
 • Utilització dels portàtils de consergeria
 • Publicació de notícies o fotos a la web del centre i en xarxes socials
 • Repartiment de la competència digital per àrees
 • Horaris membres comissió d’Estratègia Digital de Centre
 • Manuals d’usuari Moodle
 • Manuals d’usuari Classroom
 • Manual de connexió a la xarxa WIFI
 • Manual per imprimir des de les impressores del centre
 • Manual d’utilització dels equips ordinadors i multimèdia de l’aula
 • Manual d’utilització de les pissarres digitals
 • Eines digitals de suport a l’acció docent (Mote / Loom / Kahoot / Genially / …)
 • Organització de carpetes al drive (Unitats compartides …)
 • Avaluació de la Competència Digital de l’alumnat (Rúbriques …)
 • Carpeta autoformació – Eines digitals
 • Bones pràctiques del professorat
 • Acords digitals de centre

Documetació tècnica i estratègica

 • Drive de coordinació digital
 • Equipaments i inventari – Aplicatiu GLPI
 • Infraestructura (mapes lògic i físic de la xarxa)
 • Pla de manteniment informàtic (Manteniment preventiu i correctiu, polítiques de còpies de seguretat, gestió d’incidències)
 • Autodiagnosi Digital del centre
 • Objectius de l’EDC (Memòria anual del coordinador digital)
 • Indicadors de qualitat del procés S04 – Gestió de les TIC TAC
 • Anàlisi DAFO del procés S04 – Gestió de les TIC TAC
 • Anàlisi i gestió dels Riscos del procés S04 – Gestió de les TIC TAC