Socials


Criteris d’avaluació

  • Per tal de preparar l’examen es recomana seguir els continguts del llibre de Ciències Socials de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova que actualment s’utilitza al Centre.
  • La prova objectiva a realitzar inclourà conceptes i/o procediments que permetin comprovar el grau d’assoliment dels objectius conceptuals i procedimentals abans esmentats, així com les capacitats intel·lectuals que s’han desenvolupat.
  • La seva estructura inclourà, bàsicament, tres apartats:
  • Coneixement general del temari a partir de la resposta a preguntes curtes.
  • Coneixement general del temari a partir de saber desenvolupar un o més temes.
  • Comentari de fonts històriques (textos, mapes, gràfics, estadístiques, esquemes, etc).
  • Pel que fa a l’ortografia es considera que s’ha d’escriure amb correcció i per tant aplicarem el descompte de 0’10 per faltes, sense comptar les repetides, fins un màxim de 1 punt. La prova es comptabilitza sobre 10.

 

Continguts conceptuals

1. La fi de l’Antic Règim i les revolucions liberals •  El liberalisme: unes noves idees

•  Què són les revolucions burgeses o liberals?

•  Les revolucions burgeses 1789-1815

•  El nacionalisme

•  L’art en temps de la revolució: neoclassicisme i romanticisme

 

2. La Revolució Industrial •  L’era de la indústria. Què va ser la revolució industrial?

•  Canvis en la població i en l’agricultura

•  El naixement de la gran indústria. El capitalisme

•  L’augment dels intercanvis i el naixement del ferrocarril

•  La lluita dels obrers

 

3. De l’Absolutisme a l’Estat liberal. Espanya al segle XIX •  El segle xviii a Espanya

•  La crisi de l’Antic Règim a l’Estat espanyol (1808-1833)

•  La construcció de l’Estat liberal (1833-1874)

•  El difícil camí de la industrialització

•  El moviment obrer a Catalunya (1833-1874)

 

4. L ‘ època del Imperialisme (1860 – 1818) •  La Segona Revolució Industrial

•  L’imperialisme

•  La Primera Guerra Mundial

•  La Revolució Russa

•  El dret de vot de les dones

•  De l’impressionisme a les avantguardes

 

5. De la Restauració a la República. Espanya (1874 – 1931) •  El règim de la Restauració.

•  El catalanisme entre 1874 i 1898

•  El moviment obrer entre 1874 i 1898

•  La crisi de la Restauració (1898-1923)

•  La Dictadura de Primo de Rivera

•  El Modernisme

6. El període d’entreguerres i la Segona Guerra Mundial (1918 -1945) •  Expansió i depressió econòmica (1918-1939)

•  L’URSS durant el període d’entreguerres (1921-1939)

•  El descrèdit de la llibertat: dictadures i feixismes

•  La Segona Guerra Mundial (1939-1945)

•  L’art en el temps de les crisis: surrealisme i abstracció

 

7. República, guerra i revolució •  La crisi de la Dictadura i la proclamació de la República

•  La República d’esquerres (1931-1933)

•  La República en crisi (1933-1936)

•  La Guerra Civil Espanyola

8. El món entre dos blocs (1945 – 1991) •  Un nou ordre mundial

•  El temps de la guerra freda

•  La descolonització

•  La perestroika i la fi dels blocs

•  Les segones avantguardes

 

9. El franquisme i la transició democràtica (1939 – 1986) •  La dictadura franquista

•  Les característiques del franquisme

•  Les fases del franquisme

•  L’oposició al franquisme

•  La transició a la democràcia (1975-1986)

 

10. El món actual •  La consolidació de la democràcia espanyola (1992-2007)

•  Els grans reptes de la democràcia espanyola

•  Un nou ordre mundial

•  Els reptes mundials a l’inici del segle xxi

 

Continguts procedimentals

•  Lectura de frisos cronològics

•  Elaboració de resums

•  Anàlisi i explicació de mapes

•  Identificació de les causes que motiven un fet històric

•  Deducció de les conseqüències que es deriven d’un fet històric

•  Lectura de textos

•  Utilització de fonts gràfiques de caràcter secundari

•  Obtenció i procés d’informació a partir d’esquemes i quadres sinòptics

•  Ús de fonts cartogràfiques

•  Obtenció i utilització significativa de vocabulari històric

•  Utilització de fonts informàtiques

•  Utilització de fonts textuals

•  Elaboració de definicions

•  Obtenció d’informació a través de registres gràfics

•  Anàlisi de fonts iconogràfiques

•  Obtenció i aplicació de vocabulari històric

•  Obtenció d’informació a través de fonts primàries i secundàries

•  Obtenció d’informació a través de registres cartogràfics

•  Recerca d’informació en enciclopèdies i diccionaris

•  Obtenció d’informació a partir d’imatges

•  Lectura i comentari de gràfics

•  Utilització de fonts històriques textuals primàries per obtenir informació

•  Establiment de similituds i diferències entre el període d’entreguerres i l’actualitat, a partir de preguntes formulades a fonts històriques

•  Comentari d’obres pictòriques

•  Utilització de les fonts orals per obtenir informació

•  Ús i procés de fonts primàries

•  Ús i procés de fonts secundàries de naturalesa estadístic