CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


 

Particularitats del cicle a l’Institut Castellet

HORARI:

 • 1r CURS: De 13:40h a 20:10h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 14:40h a 20:10h / De dilluns a divendres

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti una memòria USB (mín 16GB) o disc dur extern

VALORS AFEGITS:

 • Grups reduits
 • Tutoria personalitzada

Dades del cicle

NOM DEL CICLE:Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Durada dels estudis
2.000 hores – 2 cursos acadèmics
1683 hores en el centre docent
317 en el centre de treball

Pla d’estudis de DAM

M01 – Sistemes informàtics (198 hores)
M02 – Bases de dades (231 hores)
M03 – Programació (297 hores)
M04 – Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
M05 – Entorns de desenvolupament (66 hores)
M06 – Accés a dades (132 hores)
M07 – Desenvolupament d’interfícies (99 hores)
M08 – Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 hores)
M09 – Programació de serveis i processos (99 hores)
M10 – Sistemes de gestió empresarial (99 hores)
M11 – Formació i orientació laboral (99 hores)
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
M13 – Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 hores)
Formació en centres de treball (317 hores)

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

A més a més, els alumnes un cop a cabat el cicle són competents per a:
Configurar i explotar sistemes informàtics. Gestionar bases de dades. Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades. Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives. Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM. Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM. Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres. En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.

Accés al cicle

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

o al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil