CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


 

Particularitats del cicle a l’Institut Castellet

HORARI:

 • 1r CURS: De 08:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 14:40h a 20:10h / De dilluns a divendres

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti una memòria USB (mín 16GB) o disc dur extern

VALORS AFEGITS:

 • Grups reduits
 • Tutoria personalitzada

Dades del cicle

NOM DEL CICLE:Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Durada dels estudis
2.000 hores – 2 cursos acadèmics
1683 hores en el centre docent
317 en el centre de treball

Pla d’estudis de DAM

M01 – Sistemes informàtics (198 hores)
M02 – Bases de dades (231 hores)
M03 – Programació (297 hores)
M04 – Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
M05 – Entorns de desenvolupament (66 hores)
M06 – Accés a dades (132 hores)
M07 – Desenvolupament d’interfícies (99 hores)
M08 – Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 hores)
M09 – Programació de serveis i processos (99 hores)
M10 – Sistemes de gestió empresarial (99 hores)
M11 – Formació i orientació laboral (99 hores)
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
M13 – Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 hores)
Formació en centres de treball (317 hores)

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

A més a més, els alumnes un cop a cabat el cicle són competents per a:
Configurar i explotar sistemes informàtics. Gestionar bases de dades. Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades. Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives. Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM. Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM. Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres. En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.

Accés al cicle

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

o al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2018-2019

1r curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

M1 – Sistemes Informàtics Inici Fi
UF1 – Instal·lació, configuració i explotació del SI 14/09/2018 10/01/2019
UF2 – Gestió de la informació i recursos en una xarxa 11/01/2019 16/05/2019
UF3 – implantació de programari específic 16/05/2019 06/06/2019
M2 – Bases de dades Inici Fi
UF1 – Introducció a les bases de dades 14/09/2018 20/11/2018
UF2 – Llenguatges SQL: DML i DDL 10/10/2018 13/02/2019
UF3 – llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 15/02/2019 30/04/2019
UF4 – Bases de dades objecte-relacionals 03/05/2019 06/06/2019
M3 – Programació Inici Fi
UF1 – Programació estructurada 17/09/2018 14/12/2018
UF2 – Disseny modular 17/12/2018 22/02/2019
UF3 – Fonaments de gestió de fitxers 25/02/2019 29/03/2019
UF4 – Programació orientada a objectes 01/04/2019 03/06/2019
M4 – Llenguatge de marques Inici Fi
UF1 – Programació amb XML 17/09/2018 16/01/2019
UF2 – Àmbits d’aplicació de XML 16/01/2019 20/03/2019
UF3 – Sistemes de gestió d’informació empresarial 20/03/2019 31/05/2019
M11 – Formació i orientació laboral Inici Fi
UF1 – Incorporació al treball 17/09/2018 06/06/2019
UF2 – Prevenció de riscos laborals 17/09/2018 06/06/2019
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 17/09/2018 06/06/2019

 

2n curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

POO i Accés a dades Inici Fi
M3UF5 – POO. Llibreries de classes fonamentals 18/09/2018 18/10/2018
M3UF6 – POO. Introducció a la persistència en BD 18/12/2018 29/01/2019
M5UF3 – Introducció al disseny orientat a objectes 18/10/2018 14/11/2018
M6UF1 – Persistència en fitxers 14/11/2018 13/12/2018
M6UF2 – Persistència en BDR-BDOR-BDO 30/01/2019 05/03/2019
M6UF3 – Persistència en BD natives XML 06/03/2019 27/03/2019
M6UF4 – Components d’accés a dades 27/03/2019 07/05/2019
Interfícies i mòbils Inici Fi
M7UF1 – Disseny i implementació d’interfícies 14/09/2018 03/12/2018
M8UF1 – Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils 04/12/2018 11/02/2019
M7UF2 – Preparació i distribució d’aplicacions 12/02/2019 05/03/2019
M8UF2 – Programació multimèdia 06/03/2019 26/03/2019
M8UF3 – Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils 29/03/2019 06/05/2019
Processos Inici Fi
M5UF2 – Optimització de programari 19/09/2018 18/10/2018
M9UF1 – Seguretat i criptografia 27/02/2019 02/05/2019
M9UF2 – Processos i fils 24/10/2018 12/12/2018
M9UF3 – Sòcols i serveis 13/02/2019 21/02/2019
ERPs Inici Fi
M5UF1 – Desenvolupament de programari 14/09/2018 23/10/2018
M10UF1 – Sistemes ERP-CRM. Implantació 26/10/2018 04/02/2019
M10UF2 – Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 05/02/2019 03/05/2019
Projecte de síntesi Inici Fi
M13UF1 – Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 07/05/2019 05/06/2019