CFGM Operacions del Laboratori


 

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig d’ Operacions del Laboratori (OL).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Química.

TÍTOL: Tècnic/a en Operacions de Laboratori.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Àmbit professional i de treball. On treballaràs?

Els professionals tècnics de laboratori desenvolupen la seva feina en empreses del sector de la química (indústria farmacèutica, perfumeria i cosmètica, sabons i detergents, materials plàstics, esmalts i pintures, fibres artificials i sintètiques, etc.) i també en empreses pertanyents a altres sectors amb departaments d’anàlisi o control de qualitat com l’alimentació, la salut, el medi ambient, la metal·lúrgia o les aigües.

Sortides professionals

 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques i transformadores
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigació
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Mostrejador i assajos de camp

Què puc estudiar després?

Dins de la mateixa família (Química) es poden cursar els estudis de grau superior:

 • CFGS Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
 • CFGS Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat
 • CFGS Química Industrial

Després d’un cicle de grau superior hi ha la possibilitat d’accedir a la Universitat.
També es pot accedir a estudis de batxillerat.

Pla d’estudis

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Mòduls Professionals

MP1: Química aplicada   132h
MP2: Mostreig i operacions unitàries de laboratori   132h
MP3: Proves fisicoquímiques   132h
MP4: Serveis auxiliars en el laboratori químic   66h
MP5: Seguretat i organització en el laboratori   99h
MP6: Operacions d’anàlisi química   165h
MP7: Emmagatzematge i distribució en el laboratori   66h
MP8 Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica   132h
MP9 Assajos de materials   99h
MP10 Principis de manteniment electromecànic   66h
MP11: Formació i orientació laboral   66h
MP12: Empresa i iniciativa emprenedora   66h
MP13: Anglès tècnic   99h
MP14: Síntesi   231h  33h
MP15: Formació en centres de treball   416h

Pla d’estudis. Organització del currículum en unitats formatives

Relació entre els mòduls professionals, les hores lectives màximes i mínimes, les hores de lliure disposició (HLD), i les unitats formatives:

Pla d’estudis. Distribució de l’horari lectiu

La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs.

Distribució dels mòduls professionals.

 

FP Dual

A partir del curs 17-18, el nostre centre ofereix l’oportunitat de cursar la FP dual. La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:
Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Durant el primer curs, a partir del tercer trimestre, es realitzarà una FCT de 100 hores (aprox.), no remunerades, per iniciar el contacte de l’alumne amb l’empresa. A partir de segon curs s’inicien les pràctiques remunerades a la mateixa empresa, amb una durada aproximada de 1 any (amb modalitat de beca).

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.