Tecnologia


Criteris d’avaluació

 • Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges.
 • Descriure i calcular el cost de  les diferents instal·lacions domèstiques.
 • Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. Realització de càlculs senzills.
 • Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits emprant l’àlgebra de Boole. Realització de càlculs senzills mitjançant portes lògiques.
 • Descriure els components pneumàtics i identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l’entorn.
 • Dissenyar circuits electrònics i pneumàtics senzills.
 • Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el seu funcionament i aplicacions.

Continguts mínims

 • Comprendre  les característiques bàsiques dels habitatges: situació i necessitats dels usuaris.
 • Comprendre el procés d’accés  a un habitatge: tràmits per  a la seva compra o lloguer, condicions d’habitabilitat accés a serveis.
 • Descriure i comprendre el funcionament, el cost i utilització de les diferents instal·lacions del habitatges.
 • Descriure el  funcionament de circuits electrònics analògics i digitals senzills. Realització de càlculs
 • Conèixer el funcionament bàsic dels circuits pneumàtics
 • Dissenyar circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una funció determinada.
 • Aplicació de la tecnologia de control  i valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.