Reconeixement


LOGO_Reconeixement

 

 

1.SERVEI DE RECONEIXEMENT

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

Permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Conclou amb un certificat oficial pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

2.PERSONES DESTINATÀRIES

S’adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per participar-hi ha d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament. També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a la acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols.

A les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competències acreditades que tenen una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, se’ls reconeixerà directament la correspondència amb les unitats formatives establerta per la DGFPIERE

3.PREU DEL SERVEI

– Per unitat formativa dels títols LOE 18 euros.

– Bonificacions i exempcions del preu públic:

Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

a) Bonificació:

– Les persones membres de famílies nombroses classificades de la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

b) Exempció:

– Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

– Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

– Les persones subjectes a mesures preventives de llibertat.

– Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

En la prestació del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges el preu és exigible a la persona usuària.

En el cas que una persona sol·liciti el reconeixement acadèmic de les unitats formatives a partir d’una certificació d’unitats de competència acreditades, quedarà exempta del preu públic atès es tracta d’un procediment directe.

4.GESTIÓ DE L’ACCÉS AL SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES

Les persones usuàries que sol·licitin el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials hauran de tenir, en el moment de la sol·licitud, els requisits següents:

– 18 anys complerts.

– Acreditat una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

– Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de C.F de F.P. del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

-No estar inscrits simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

La sol·licitud del servei es podrà realitzar telemàticament o bé de forma presencial, a la secretaria, presentant el següent document: sol_reconeixement

L’adreça de l’aplicació informàtica per fer la sol·licitud és:

INSTITUT CASTELLET

Les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competència acreditades que tenen una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, i que s’han sol·licitat que se’ls reconegui la correspondència amb les unitats formatives establerta per la DGFPIERE, seran admeses sense comptabilitzar en el nombre de places de l’oferta del centre.

Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places, en els centres públics s’aplicaran, successivament els següents criteris:

– Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals.

– El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà reassignar a altres centre públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.

La sol·licitud del servei de reconeixement per part de les persones interessades es farà en el primer període entre el 3 i l’11 de novembre.

La publicació de les llistes provisionals ordenades d’admesos als servei i de places de reserva, es realitzarà el 12 de novembre.

Les reclamacions a la llista d’admesos es farà fins al 17 de novembre.

La publicació de la llista d’admesos es farà el 18 de novembre.

La inscripció al servei de reconeixement es farà del 19 al 24 de novembre.

La presentació es farà l’1 de desembre a les 18 hores.

Per al segon període (abril), es farà entre el 6 i el 14 d’abril de 2021.

La publicació de les llistes provisionals d’admesos al servei i de places de reserva es realitzarà  el 15 d’abril.

Les reclamacions a la llista d’admesos  es farà fins al 20 d’abril.

La publicació de la llista d’admesos es farà el 21 d’abril.

La inscripció al servei de reconeixement es farà del 22 al 26 d’abril.

La presentació es farà el 4 de maig a les 18 hores.

La documentació acreditativa dels requisits:

a) Fotocopia del DNI o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original.

b) Informe d’assessorament o document equivalent.

c) Rebut d’ingrés del preu.

d) Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic si és el cas.

Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:

1) Persones que treballen com assalariades:

– Informes de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el període de cotització.

– Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.

2) Persones que treballen com autònomes:

– Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.

– La liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat.

– La declaració personal de les activitats que realitza.

3) Persones que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o del lleure:

– Certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement.

La documentació que es demana per justificar unitats de competència acreditades, és:

– Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals.

– Certificat d’acreditació parcial de competència del certificat de professionalitat.

– Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

– La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusiu del servei.

NOMBRE DE PLACES OFERTADES PEL SERVEI DE RECONEIXEMENT

CICLE

PLACES OFERTADES

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DESENVOLUPAMENT APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

5

5

TÈCNIC MITJÀ EN CONSTRUCCIÓ

5