Politica ERASMUS (Estrategia Personal)


L’Institut Castellet és un centre públic que pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tant, compleix les directrius que venen de l’ U.E., concretament en l’aspecte del coneixement d’un segon idioma, dintre del període 2014.20, amb un nivell B1 dintre d’un percentatge de la població.

La participació en aquests projectes, conjuntament amb els treballs realitzats a l’aula, ajudarà a aconseguir aquests resultats.

-A Espanya i Catalunya, el % d’atur juvenil, és  a prop del 50%, una manera de reduir aquest és donar als joves una formació adequada per a poder trobar feina, per tant des d’ aquest punt de vista, l’ Institut realitza  la seva finalitat de formar persones amb uns coneixements preparats per a poder treballar i contribuir a la millora de la societat, tal i como marquem al nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC).

-Per altre part, també complex l’objectiu d’orientar als joves, ja que a Catalunya, hi ha molta gent sense titulació i molta gent amb carreres universitàries, però en proporció, menys gent amb Formació Professional, ja siguin de Grau Mitjà o Superior.

Considerem- que la participació en aquests projectes ERASMUS dona prestigi, qualitat i valoritzen aquests estudis.

-El fet de que a las empreses és on es treballen al més alt nivell, fa que es produeixi un desfàs tècnic i tecnològic entre el que s’ensenya en els instituts i les empreses, per tant aquest apropament és imprescindible.

-També Catalunya participa en el programa PISA, on es valora a escala mundial el nivell de formació dels alumnes.

A nostres alumnes se les passa diferents probes per a veure el  seu nivell, en el cas de l’ idioma estranger és a on s’ha donat un nivell més baix en nostre Institut, això ha fet que des de l’Equip Directiu s’hagi  marcat unes línees de treballs per a obtenir els valors esperats, mediant les probes de Competències Bàsiques que es realitzen a 4º de ESO (16 anys) en tota Catalunya.

*Pla d’acció:

-Aplicació del GEP (Grup Experimental Plurilingüe), on professors amb el títol d’anglès B2, realitzen unes hores o part de la seva assignatura, diferents d’anglès, en aquest idioma.

-Es potencien les sortides a l’estranger per a treballar l’anglès i el francès, així mateix la participació dels cursos més baixos en colònies a nivell estatal, per a treballar els idiomes.

-Sempre que es pot, es demana un auxiliar de conversa, per a que els alumnes puguin treballar aquest  aspecte.

-A 2º d’ESO, tots els estudiants fan 2 hores de francès.

-S’incentiva la participació dels alumnes en projectes ERASMUS en FP, en tots els cicles, Mitjà i Superior.

-Tal i com s’ha dit anteriorment, es farà un ERASMUS K2, amb el nostre soci francès.

-S’ oferta una 3ª llengua estrangera ( Alemany)

*Objectius:

1) Apropar-nos ,a nivell de l’ESO, a la mitjana de la nota d’anglès de la resta de Catalunya, veiem positiva una evolució (augment del 20% en 2 anys).

2)Incentivar que els alumnes, quan acabin l’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat, es presentin a les proves lliures d’idiomes ( Anglès i francès) per a l’obtenció del títol B1.

3)Millorar el nivell d’idioma a tota l’ESO.

4) Promoure i facilitar que el claustre de professors augmentin el nivell d’anglès i francès

5) Continuar participant en el projecte ERASMUS K1 amb els alumnes de FP de Grau Mitjà,  i obrir-lo a l’altre cicle (Tècnic en construcció), i al superior, així com ampliar-lo als professors.

*Seguiment i avaluació:

1) En el cas dels resultats de les Competències Bàsiques, l’avaluació serà immediata i anualment, i es compararà els resultats de l’any anterior amb  la  resta de Catalunya.

2) Ens marquem l’objectiu de que el 20% dels alumnes de l’Institut, es presentin als exàmens del B1 i l’aprovin.

3) Aquest es farà cada trimestre i cada curs en tots els nivells, i serà una mesura complementaria de l’anterior.

4) El nombre de professors que durant aquest  període han d’obtenir el b2 d’anglès o francès, ha de ser del 30%.

5) En aquest període volem continuar participant en el Projecte ERASMUS amb un mínim de 4 estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i 2 de Grau Superior.

*Avaluació:

Al final de cada curs, s’analitzarà si les mesures adoptades donen els resultats esperats, i si no és així, es replantejaran mesures a partir dels recursos interns del centre i dels que posa a disposició el Departament d’Ensenyament.

*Zona geogràfica:

a) El soci ja el tenim, mediant la relació que tenim amb el Lycée Urban Vitri de Toulose (França), amb el que ja realitzem un intercanvi ERASMUS K1.

Tampoc descartem establir relacions amb altres socis, per  a els alumnes de Grau Superior, d’aquí el fet de   participar a la demanda de la carta ECHE.

Des de l’Institut, previ a la partida es realitza el treball d’elaborar un currículum i la carta de presentació per al nostre soci per a poder trobar empreses.

Abans de començar les pràctiques,  l’equip de professors acompanyaran a l’alumne, es realitzarà la presentació i es terminarà de parlar amb l’empresa sobre el pla d’activitats a fer. Al final de l’estància de l’alumne, tornaran els professors per a avaluar les pràctiques. El període en el que no estiguin els professors el seguiment es realitzarà entre els professors del centre receptor, existint contacte telemàtic entre professors d’origen-alumnes, professor receptor empresa i professor origen-receptor.

Gràcies a aquest contacte, s’intentarà de subsanar les deficiències que puguin detectar-se durant les pràctiques.

L’avaluació tal i com hem dit abans, la realitzaran els professors una vegada finalitzades les pràctiques. L’empresa elaborarà el certificat de que ha realitzat les pràctiques amb aprofitament.

Procediment per a alumnes estrangers: Prèviament a la  seva arribada, des del soci francès ja s’han enviat el currículum i la carta de presentació, amb el qual ja s’ha fet un contacte per a trobar empreses que més s’ajusti al perfil de cada alumne/a. Si és necessari, també se les ajuda a la recerca de allotjament o la solució d’altres problemes.

El dia de l’arribada dels alumnes i  professors,  se’n van al  seu allotjament, i el següent dia es fa  la presentació de l’empresa i  també de  l’Institut  per a conèixer el centre i els professors i  que sigui  el seu referent. Tant  als tutors d’empresa com als alumnes se’ls dona informació sobre el centre (telèfon, mail…)per si hagués problemes.

Durant l’estada, es fa el seguiment dels alumnes i s’informa puntualment als professors socis del país de origen.

Al final de la mobilitat, s’acompanya als professors per a fer l’avaluació dels seus alumnes.

Com ja hem anat  parlant  al llarg del projecte, ens hem donat  compte, tant nosaltres com  el nostre soci francès, que un punt clau per a la realització de l’ERASMUS, és el coneixement de l’ idioma. A pesar de que es posen els mitjans per a poder adquirir un nivell bàsic, un vocabulari per al dia a dia, aquest no és suficient, ja que existeix un vocabulari específic i tècnic de cada especialitat, que es difícil d’adquirir, començant per què existeix un dèficit per part del professorat, no de competència, ja que son professors en el que el  seu treball és impartir l’ idioma, en el nostre cas, del francès , i en el seu, castellà, però al no ser de l’especialitat de FP, no compten amb aquest vocabulari. És un problema reconegut per ambdues parts, i que repetides vegades ha aparegut quan fent les reunions de coordinació realitzades conjuntament, com solució proposada s’ha pensat en sol·licitar un KA2 per a treballar aquest aspecte.

Com projecte d’innovació, proposem, des del nostre institut, al tractar-se els alumnes de l’especialitat de  Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, de la realització d’aplicacions amb el vocabulari bàsic de diferents especialitats de FP (Informática en nostre cas, fontaneria,paleteria o fusteria en el cas de nostre soci francès).

*Incrementar el nivell de graduats i investigadors que la UE necessita:

A) Millorar l’orientació

Molts alumnes quan acaben els estudis secundaris no tenen clar quina opció triar per a continuar la seva vida acadèmica:Batxillerat o FP. I en el cas que trien aquesta última, tampoc tenen clar quina especialitat.

Considerem que és molt important l’orientació per a conèixer quina pot ser l’opció que més pugui interessar als alumnes per a  partir d’això, elaborar el seu itinerari acadèmic i laboral, també actuant d’aquesta manera se reduirà l’abandonament escolar, ja que triaran allò que les agradi.

B) Millorar la competència del professorat:

Això és clau, tant la formació dintre de la seva especialitat tècnica, com pedagògica, per tant s’incentivarà que el professorat  participi en aquests aspectes,i repercutirà a la formació dels alumnes.

C) Augment dels recursos materials (Instal·lacions, maquinaria…):

D’aquesta manera els alumnes podran desenvolupar correctament les classes, tant des del punt de vista de qualitat com de quantitat.

*Millorar la qualitat de l’educació post-obligatòria:

Els esforços del centre en aquest àmbit es centren en apropar els processos de qualitat a l’ensenyança, en el curs actual hem començat  els treballs per a la certificació ISO 9001:2015 que assolirem el curs vinent (2019) .

Aquest ha sigut el procés lògic des de que el centre va començar fa uns 8 anys a aplicar el Pla de Autonomia de Centre (PAC), posteriorment els acords de coresponsabilitat, i per últim, el Programa de Qualitat i Millora Continua (PQMIC), a tot el centre, tot i que específicament a la FP, portem aplicant-lo fa 3 anys.

Amb això ens assegurem que totes les accions que se realitzen des de diferents camps (Impartir classes, atendre usuaris, compres, recursos…) se porten a terme amb un distintiu de qualitat, i del qual son partícips i beneficiaris tota la comunitat educativa.
*Reforçar la qualitat a partir de la mobilitat i cooperació transfronterera:

El centre està molt interessat en participar al Projecte POCTEFA, que potencia la mobilitat transfronterera entre França , Andorra i Espanya, donant més importància zones a prop de les fronteres entre aquests països.

Amb el nostre centre coopera el Lycèe Urban Vitry (Toulose), que és troba a la zona de l’Occitània.

Des de els dos centres estem incentivant la realització de projectes que incloguin mobilitats de professorat i alumnat i que recollen aspectes com la millora de l’idioma, prevenció de riscos i creació d’aplicacions on apareguin temes relacionats amb diferents oficis, i que puguin ser utilitzats per treballadors i alumnes de tots dos països.

Considerem que aquest  punt és  molt important, ja que en un món cada vegada més globalitzat, els ciutadans són els que ho portem a terme, però s’ha de potenciar.

Des de l’ Institut Castellet, realitzem les mobilitats internacionals,la  nostra experiència és molt positiva i creiem que és un segell distintiu respecte a altres centres de la comarca, por aquests motius:

a) Consolidarem la mobilitat internacional al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

b) S’obrirà al Grau Superior, de aquí la present demanda de la carta ECHE.

c) Enllaçant  aquest punt als anteriors, els alumnes han de tenir una bona competència professional, però a més han de comptar amb un bon nivell de l’ idioma del país on vagin, i més específicament en el sector tractat, d’aquí que se vegi la necessitat d’una bona col·laboració entre el professorat dels dos centres per a tenir eines i recursos per a donar als alumnes, per això s’estudia demanar un Projecte Erasmus K2 de cooperació amb el nostre soci francès.
*Relacionar la educació postobligatoria amb les empreses i la recerca buscant l’excel.lència i el desenvolupament regional:

Destacar en aquest punt, que per a la seva potenciació és necessari que hi hagin persones que coneguin el territori, per d’aquesta manera saber amb quins recursos es compte del mateix i les tendències de la població per obtindré el màxim profit possible.

La utilització dels recursos del territori farà que el transport de mercaderies primeres es redueixen i d’aquesta manera l’emissió de gasos contaminants.

Aquí també tindríem en compte el concepte d’emprenedoria, però a més a més, donant unes eines mitjançant la formació reglada, i amb la possibilitat de poder realitzar mobilitats internacionals, per aprendre de diferents maneres de treballar i de fer d’altres zones dintre de l’UE, sobre la resolució problemes similars als d’una zona determinada.

Això també tindria que ser compatible amb la mobilitat de treballadors qualificats perquè  tot plegat tingui com a resultat el desenvolupament regional.

És inevitable el binomi institut –empresa, per un costat perquè l’ Institut  dota de treballadors a les empreses de la zona, por tant és important conèixer quines són les necessitats d’ aquestes en quant a perfils professionals.

Per altre costat, tenim que en les empreses es on s’utilitzen les més altes tecnologies i recursos, que a vegades pel cost  o les instal·lacions són impossibles de tenir als instituts, des del moment que van els alumnes, existeix una transferència de coneixement, i que mediant convenis de col·laboració , poden ser extensibles al professorat.

Tampoc podem  perdre de vista que als centres existeixen uns recursos, tants humans com tècnics, que mediant la carta de serveis del centre, es fan arribar a les empreses, per a posar al seu abast la formació continuada al llarg de la vida de los treballadors, o serveis com el d’assessorament i reconeixement de la experiència laboral en títols acadèmics.

*Millorar la gestió i el finançament:

Aquest punt aniria lligat a l’anterior, mediant aquests convenis signats entre les direccions dels centres i les empreses, hi hauran unes compensacions econòmiques o de recursos, que al final acabaran repercutint en la millora de la qualitat de la ensenyança cap als alumnes.

El fet d’estar dins del projecte ISO 9001:2015 ha desenvolupat una nova manera de treballar. Hem creat equips de treball per gestionar millor els recursos i trobar-ne de nous. Per aquesta raó, hem creat una comissió de mobilitat que intenta trobar la manera de treballar en els diferents nivells ( secundària i post-obligatòria) i en diferents idiomes (anglès i francès) amb l’objectiu d’augmentar les mobilitats.