Organització General


L’Institut Castellet és un centre públic pertanyent al “Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya”, que és la institució competent en matèria d’educació del Ministeri d’Educació espanyol, per la qual cosa els currículums, el personal i els materials provenen del Departament d’Educació de la Generalitat a Catalunya.

L’Institut està dirigit pel director i el seu equip directiu. Es desplega en diferents coordinacions (nivells, prevenció del risc, llenguatge i cohesió social, informàtica, mobilitat …) i caps de departament de cada àmbit (llengua, matemàtiques, tecnologia …). Els processos de decisió van des l’ equip directiu fins a la resta de personal: professors i personal d’administració, utilitzant els departaments i equips docents per a transmetre la informació.

Pel que fa a la coordinació de mobilitat, la integren la cap de mobilitat i  altres professors relacionats amb les mobilitats de l’institut. Quan sigui necessari, poden ser convidats altres professors si es necessita per a un tema específic sobre les sol·licituds de mobilitat.

Tots els documents relacionats amb el programa es poden trobar al web o al moodle de l’escola.

La coordinació de la mobilitat té un caràcter multidisciplinari per tal de treballar la mobilitat des de diferents punts de vista, es mantindrà una hora setmanal i els seus objectius són:

 1. Marqueu les línies de treball en tots els aspectes de la mobilitat internacional, estiguin o no dins del projecte ERASMUS.
 2. Fomentar l’aprenentatge d’idiomes estrangers entre professors i estudiants i la seva aplicació a l’ensenyament de diferents matèries o unitats juntament amb la participació en projectes internacionals o en cursos específics a l’Escola Oficial d’Idiomes.

Aquesta comissió també pot col·laborar en l’elecció dels professors i estudiants capaços de participar en els projectes ERASMUS.

Els membres permanents d’aquesta coordinació de mobilitat són: el cap del departament d’idiomes estrangers, el coordinador de mobilitat, un expert en informàtica i un membre de l’equip directiu.

Els membres d’aquest grup han de tenir coneixement i experiència sobre la participació de projectes ERASMUS, la plataforma eTwinning, activitats internacionals i d’altres relacionades amb les Escoles Oficials d’Idiomes. També han de tenir bones habilitats en llengua estrangera i tenir un bon coneixement del parc empresarial de la zona i de l’orientació dels estudiants.

Les mobilitats tindran un impacte positiu tant en professors com en estudiants, sent o no tangibles.

A) Estudiants:

1. ESO:

TANGIBLE INTANGIBLE
 • Valoració de la qualificació de l’activitat en l’habilitat lingüística corresponent.
 • Valoració de la competència social i personal en la llengua estrangera o en l’àmbit de la mobilitat.
 • Informe d’avaluació dels subjectes interessats.

 

 • Coneixements i experiència adquirida.
 • Millora d’habilitats.
 • Millor sentiment cultural.
 • Millor habilitat lingüística.

2. Estudis Professionals:

TANGIBLE INTANGIBLE
 • Pel que fa a FCT (entrenament), la qualificació es reflecteix en aquesta unitat.
 • Si es tracta d’una mobilitat per a l’aprenentatge, veurem els resultats d’aprenentatge de les unitats en qüestió.
 • Com obtenir la targeta EUROPASS.
 • També es tindrà en compte els crèdits ECVET.
 • Certificat d’empresa.
 • Coneixement i autoexperiència.
 • Millora d’habilitats.
 • Millor sentiment cultural.
 • Millor habilitat lingüística.

B) Professorat:

TANGIBLE INTANGIBLE
 • Reconèixer els certificats.
 • Proposta de l’escola als certificats d’innovació.
 • Coneixement i autoexperiència.
 • Millora d’habilitats.
 • Millor sentiment cultural.
 • Millor habilitat lingüística.

SOSTENIBILITAT:

La capacitat del projecte ha de continuar i ser útil després del final del període finançat.
Les activitats i productes adquirits han de tenir continuïtat per poder-se fer a llarg termini amb l’actualització necessària.

BENEFICIS:

 1. És un procés previst per transmetre els resultats satisfactoris de tots els projectes i innovacions a les autoritats responsables de les diferents administracions.
 2. És un procés previst per implicar les persones que siguin les usuàries finals per adoptar els diferents resultats dels projectes.

En el moment en què s’acabin tots els projectes, s’ha de fer una avaluació minuciosa. Tots els productes i activitats positives amb una avaluació positiva es transmetran a totes les institucions o administracions interessades per valorar la utilitat d’aquestes realitzacions i la viabilitat de la seva aplicació, ja sigui a nivell local, nacional o internacional.
La idea és que els resultats obtinguts puguin servir per obtenir un benefici comú.
La difusió i la promoció són criteris que es tindran en compte i dependran de cada projecte:

 • En el cas de projectes de mobilitat, el formulari sol•licita una llista d’activitats i les activitats de difusió i promoció juntament amb els grups als quals van destinades les activitats.
 • Per als projectes de cooperació es demana un pla específic, on s’han de descriure els objectius, les eines i els resultats que s’avaluaran.

BENEFICIS:

KA1:

Es poden valer dos punts de vista:

 • Els aportats pels estudiants i el professorat que hi participa.
 • El que aporten els estudiants estrangers que vénen al nostre país

En el primer cas, els coneixements adquirits pels professors es poden transmetre a la resta de la nostra comunitat educativa.

Pel que fa als estudiants, serà un coneixement personal el qual es podrà transmetre en els diferents llocs de treball que realitzaran durant la seva vida laboral.

En el segon cas, els estudiants estrangers també poden transmetre els seus coneixements personals als llocs de treball on realitzaran la seva formació. Així mateix, els professors que hi vénen col•laboren en noves idees per als nostres projectes col•laboratius.

KA2:

En aquest tipus de projectes, totes les activitats ,experiència i coneixements adquirits es transmetran als futurs estudiants i professors. Al mateix temps, els tallers i conferències associats a ells i valorats positivament es mantindran a llarg termini després del projecte en benefici de la comunitat educativa.