Mobilitat (Abans, durant i desprès)


Requisits per participar:

  • Assistir a les classes optatives de Francés
  • Currículum: aprovar les UF corresponents
  • Fer una carta de motivació i un currículum
  • Comportament i assistència a classe.
  • Aprovar UF de prevenció de riscos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats de mobilitat: Abans de la mobilitat

-Des de l’inici del curs es faran dues hores de francès amb la coordinadora de mobilitat (Professora de la assignatura de francès), fora del horari escolar.

-També se farà servir la plataforma lingüística (OLS) posada en marxa pel Departament de Educació, per a veure el nivell inicial que tenen els alumnes, l’aniran utilitzant durant dos mesos, coincidint un d’ells amb l’estància en França, i desprès  tindran que tornar a utilitzar-la, per a veure l’evolució.

-També dintre de les reunions de coordinació que s’han mantingut amb el centre francès s’ha vist la importància del llenguatge tècnic específic, amb el que haurà un intercanvi d’informació sobre vocabulari tècnic bàsic de cada especialitat.

El Departament de Educació té contractats unes assegurances per a tots els alumnes que estiguin matriculats en un centre públic de Catalunya, per tant els alumnes que participen en un Projecte ERASMUS estan inclosos, cobrint-les els següents supòsits:

-Accidents personals: els cobreix  dels accidents que puguin tenir tant en l’institut com a la realització de las pràctiques.

-Responsabilitat civil i patrimonial, que cobreixen els danys que puguin fer els alumnes quan desenvolupen les pràctiques.

També als alumnes participants se’ls fa una assegurança de viatge per a cobrir les contingències que puguin ocórrer en les mateixes.

Des de l’Institut, previ a la partida es realitza el treball d’elaborar un currículum i la carta de presentació per al nostre soci per a poder trobar empreses.

 

Activitats de mobilitat: Durant la mobilitat

Abans de començar les pràctiques,  l’equip de professors acompanyaran a l’alumne, es realitzarà la presentació i es terminarà de parlar amb l’empresa sobre el pla d’activitats a fer. Al final de l’estància de l’alumne, tornaran els professors per a avaluar les pràctiques. El període en el que no estiguin els professors el seguiment es realitzarà entre els professors del centre receptor, existint contacte telemàtic entre professors d’origen-alumnes, professor receptor empresa i professor origen-receptor.

Gràcies a aquest contacte, s’intentarà de subsanar les deficiències que puguin detectar-se durant les pràctiques.

L’avaluació tal i com hem dit abans, la realitzaran els professors una vegada finalitzades les pràctiques. L’empresa elaborarà el certificat de que ha realitzat les pràctiques amb aprofitament.

Procediment per a alumnes estrangers: Prèviament a la  seva arribada, des del soci francès ja s’han enviat el currículum i la carta de presentació, amb el qual ja s’ha fet un contacte per a trobar empreses que més s’ajusti al perfil de cada alumne/a. Si és necessari, també se les ajuda a la recerca de allotjament o la solució d’altres problemes.

El dia de l’arribada els alumnes i  professors van al  seu allotjament, el següent dia es fa  la presentació de l’empresa i  també de  l’Institut  per a conèixer el centre i els professors i  que sigui  el seu referent. Tant  als tutors d’empresa com als alumnes se’ls dóna informació sobre el centre (telèfon, mail…)per si hagués problemes.

Durant l’estància,es fa el seguiment dels alumnes i s’informa puntualment als professors socis del país de origen.

Al final de la mobilitat, s’acompanya als professors per a fer l’avaluació dels seus alumnes.

 

Activitats de mobilitat: Després de la mobilitat

La realització de la Formació en Centres de Treball FCT) són obligatòries en tots els cicles per a l’obtenció del títol, per tant, realitzar-la a l’estranger, el procediment a realitzar es el mateix que en els casos normals.

Totes les practiques en empreses de països que no integren la EEE-ALC, requereixen de la firma prèvia de un acord de col·laboració entre la direcció i la empresa, entitat o institució en la qual se ha de portar a terme las practiques.

• Aquest acord de col·laboració ha de incloure, com a mínim:

– Las garanties sobre la idoneïtat del centre de treball per a fer la formació, tant des d’un punt de vista del contingut de la formació que pot donar a l’alumne/a com des del punt de vista de la seguretat i la salut laboral.

– El compromís del centre docent en fer el seguiment de l’estada formativa en l’empresa o entitat estrangera, amb la especificació del procediment previst i la persona responsable.

– El sistema que se seguiran para avaluar els resultats u objectius d’aprenentatge establerts en els ensenyaments.

• Quan l’acord estableix un centre docent, s’ha de fer arribar una copia de acord de col·laboració una vegada signat juntament amb la sol·licitud de autorització.

ECTS és la sigla corresponent al Europea Crèdit Transitar Sestem (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i és el sistema adoptat por totes las universitats de l’espai Europeu de Educació Superior (EEES) para germanitzar la homogeneïtat i la qualitat dels estudis que ofereixen. Consisteix en la mesura del treball (25 a 30 hores) realitzat per l’estudiant per a complir els objectius del programa d’estudis oficial corresponent, en funció de las hores , haurà un reconeixement  de la formació,que es tramitarà, és la targeta Europass, un document que serveix per a presentar las capacitats i qualificacions de l’interessat d’una manera clara.

La càrrega lectiva de l’estudiant  a l’ institució de destinació deurà ser equivalent als rèdits realitzats per l’alumne a l’institut d’origen durant un trimestre, establint un mínim de 22 de crèdits FCT o el seu equivalent per trimestre, salvo que a la Institució de destinació sigui major.