Plàstica


Continguts

Elements bàsics de l’expressió plàstica

 • El punt.
 • La línia (tipus de línia).
 • El pla.
 • La textura.

El color

 • Mescla subtractiva.
 • Colors primaris i secundaris. Colors complementaris. El cercle cromàtic.
 • Qualitats del color (to, valor i saturació).
 • Gammes cromàtiques (gamma càlida i gamma freda).
 • Harmonies de colors (harmonia d’afins i harmonia de complementaris).

Les formes

 • El contorn, la silueta i el dintorn.
 • Fons i figura.

Traçats geomètrics

 • Instruments de dibuix: regle graduat, compàs, escaire i cartabó.
 • Traçats de paral·leles, perpendiculars i traçats geomètrics bàsics.
 • Angles.

Formes poligonals

 • Triangles.
 • Polígons regulars (Construcció de polígons coneixent el radi de la circumferència circumscrita. Construcció de polígons coneixent el costat). Polígons estrellats.

Proporció i estructures modulars

 • Proporcionalitat. Teorema de Tales.
 • Relacions de proporcionalitat entre figures: igualtat, simetria (simetria axial i radial) i semblança.
 • Escales: natural, de reducció i d’ampliació.
 • Xarxes modulars.

Sistemes de representació

 • Sistema dièdric. Representació dièdrica de sòlids.
 • Sistema axonomètric. Representació de sòlids.
 • Perspectiva cavallera. Representació de sòlids.

Perspectiva cònica

 • Perspectiva cònica frontal.
 • Perspectiva cònica obliqua.

Llum i volum

 • Zones de llum i d’ombres en els objectes il·luminats.

Llenguatge visual

 • El llenguatge cinematogràfic (Enquadrament, angulació, l’story board).