Perfil del Contractant


En el perfil del contractant trobareu la informació relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions de l’Institut Castellet. També hi trobareu els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques corresponents.

CANTINA

Informació:

S’inicia el procés de contractació d’un Bar – Cantina per a l’institut. Es tracta d’un procediment negociat sense publicitat en el qual es conviden a tres empreses a participar. Els plecs de clàusules són els que es troben al final de la pàgina.

 

Resolució definitiva:

S’ha adjudicat el servei de Bar – Cantina de l’institut a l’empresa Frescoop SCCL

Plec de clàusules Administratives

Plec de prescripcions tècniques