Visió, Missió i Valors


VISIÓ

El nostre centre vol arribar a formar persones amb els coneixements i les
competències necessàries per ser persones respectuoses amb elles mateixes, amb
els altres i amb el seu entorn. També pretén fer-los viure els valors i les actituds que
els permetin la seva integració i participació activa en la societat actual multicultural,
canviant i dinàmica.
És per això que:

 • Volem potenciar l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat i
  la transmissió de la cultura de l’esforç i el treball responsable, establint els
  recursos i les actuacions necessaris per assolir el seu èxit futur en funció de
  les seves potencialitats particulars.
 • Ens agradaria millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat i l’assoliment de
  les competències bàsiques fent ús de diferents recursos com les TIC/TAC,
  les noves metodologies i promocionar el multilingüisme en petits projectes i
  intercanvis.
 • Aspirem a continuar treballant per a una bona convivència i per mantenir un
  clima acollidor i motivador que afavoreixi la tasca educativa.
 • Estem interessats a impulsar la participació activa de l’alumnat i de les
  famílies en la vida del centre.
 • Pretenem que aquesta visió sigui compartida per tots els membres de la
  comunitat educativa, i alhora que tots adquirim el compromís de participar
  activament en aquest procés de millora.

Pensem ser un centre de referència, de qualitat i integrat a l’entorn, que sigui capaç
de respondre a les necessitats educatives, socials i culturals

MISSIÓ

L’​ Institut Castellet som un centre públic d’ensenyament secundari obligatori i
postobligatori que té per missió:

 • Desenvolupament dels aprenentatges que possibilitin la comprensió, per part
  del nostre alumnat, dels elements bàsics de totes les matèries.
 • Orientació i assessorament de les famílies respecte a l’educació que estan
  rebent el seus fills.
 • Implicació i motivació de l’equip humà de l’institut per facilitar la seva
  participació en el funcionament del centre..
 • Coordinació amb els altres centres educatius de la zona i amb els diversos
  ajuntaments.
 • Promoció de les activitats i projectes realitzats en el centre.

El nostre centre rep alumnat dels diferents municipis que integren la zona del Bages
Sud: St. Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Castellbell i el Vilar,
Castellgalí, Monistrol de Montserrat i Marganell. El fet d’atendre alumnat procedent
de diferents localitats atorga una especificitat singular al centre i el condiciona en
aspectes organitzatius, ja que s’han de tenir en compte sempre factors com el
transport i les extra-escolars

VALORS

La nostra tasca educativa es recolza en els principis rectors i el caràcter propi que
hem detallat anteriorment, i volem transmetre els següents valors al nostre alumnat:

 • Responsabilitat.
 • Esforç.
 • Autosuperació.
 • Respecte.
 • Esperit crític.
 • Autocontrol emocional.
 • Compromís i iniciativa social.
 • Cooperació.
 • Sostenibilitat.