Mediació


En que consisteix la mediació?

La  mediació és una eina per treballar la resolució de conflictes.  És un procés de comunicació a tres bandes: les dues parts enfrontades i el mediador/a que pot ser efectiva quan no ha estat possible resoldre el conflicte per negociació entre les dues parts implicades. Cal destacar que la participació en un procés de mediació ha de ser voluntària i confidencial i les solucions han de ser equitatives i acceptades per les dues parts.

 

El programa de mediació escolar en el nostre centre pretén:

 • Prevenir la violència escolar.
 • Crear un ambient més relaxat que millori les relacions personals de tota la comunitat educativa.
 • Contribuir a desenvolupar actituds de respecte entre els alumnes.
 • Valorar molt més els sentiments, valors, interessos i necessitats dels altres.
 • Resoldre els conflictes de manera pacífica i racional.
 • Desenvolupar la capacitat de diàleg entre els alumnes, tant amb els companys com amb el professorat.
 • Evitar haver de resoldre molts dels conflictes via expedients disciplinaris.
 • Reflexionar sobre les tipologies de conflictes que apareguin amb més freqüència i ser capaços de prevenir-los mitjançant certes modificacions del PAT.

 

Quines persones estan implicades en el servei de mediació?

Membres dels diferents colectius de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares i personal no docent.

 

Qui pot accedir al servei de mediació? Tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares i personal no docent.

 

Com accedir al servei de mediació?

 • Via tutors.
 • Via coordinadors del servei: emplenant model disponible a consergeria i dipositant-lo a la bústia dels coordinadors.

 

Sessions i durada de les sessions: Es recomana un mínim de dues sessions per mediació.

 

Com es realitza l’assignació de parelles de mediadors? S’intentarà que els mediadors no pertanyin al mateix nivell educatiu.

 

Calendari i horari

 

Espais de mediació: Sales de direcció i tutoria, a la planta baixa.

 

Protocol d’actuació

 • Omplir la Sol·licitud de mediació i fer-la arribar al Servei seguint qualsevol dels canals ja comentats. 
 • El coordinador corresponent assigna una parella de mediadors.
 • Els mediadors tenen una primera entrevista amb les parts en conflicte i proposen fer mediació.
 • En cas d’acceptació, es queda un o més dies per fer aquesta mediació.
 • Es redacta l’informe que contingui els acords a que han arribat les dues parts.
 • A les dues setmanes hi ha una última entrevista per confirmar que el conflicte ha quedat resolt.
 • Si hi haguès algún altre problema, es podria repetir el procés.

 

Història de l’establiment del servei

L’especial interés del professorat del centre pel tema de mediació escolar va portar-nos a demanar un curs de mediació dins del Pla de Formació de zona. Aquest curs va ser concedit i es va realitzar a l’IES el curs 2004-05. Durant el mateix any acadèmic, alguns representants de l’institut també van participar en un curs de mediació a nivell municipal, degut a les necessitats especials que te la zona a la que pertany.

El curs 2005-06 i ja convençuts de posar en marxa el servei de mediació, un grup important de professorat, alumnes, pares i personal no docent es van inscriure al curs: Mediació i Resolució de Conflictes.