Llengua Catalana


Criteris d’avaluació

Per tal de preparar l’examen es poden seguir els continguts del llibre de llengua Catalana de 4t de Barcanova . Pel que fa a l’ortografia es considera que s’ha d’escriure amb correcció i per tant aplicarem el descompte de 0’10 per faltes sense comptar les repetides fins un màxim de 2 faltes. La prova es comptabilitza sobre 10.

Continguts

Gramàtica

 • Les modalitats de l’oració
 • Els constituents de l’oració
 • Les funcions sintàctiques
 • Les combinacions de pronoms febles
 • Les oracions subordinades

Lèxic

 • Neologismes. Abreviacions
 • Mots hereditaris, cultismes i manlleus

Ús de la llengua

 • Les propietats del text
 • Signes de puntuació
 • Cohesió
 • Connexió
 • Coherència textual
 • La correcció lingüística

Tipus de textos

 • Textos argumentatius
 • La carta de presentació, el currículum i l’entrevista
 • Els documents administratius
 • La recensió i la crítica
 • El text predictiu

Literatura

 • La literatura medieval
 • La literatura moderna
 • La literatura contemporània