Formularis per tràmits i sol·licituds


Curs 2021-2022

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 (curs 21-22)

Certificats i Convalidacions

Sol·licitud de reconeixement del nivell de català ( Normativa nivells de català)
Sol·licitud de convalidació total o parcial de la FCT
Sol·licitud convalidació UF (cicles formatius)

Modificació de la matrícula

Sol·licitud de baixa acadèmica
Sol·licitud d’incorporació acadèmica fora de termini
Sol·licitud de canvi de modalitat a Batxillerat
Un cop emplenat enviar si són de 1r BATX a dbesora@inscastellet.cat. Si són de 2n BATX enviar a cgomez25@inscastellet.cat.
 Sol·licitud de canvi d’itinerari o matèries optatives a 4t ESO Un cop emplenat enviar a misern34@inscastellet.cat
Sol·licitud modalitat semipresencial (cicles formatius)

Instàncies – Reclamacions

Model d’instància genèrica
 Model de Queixa, Suggeriment, Incident, Agraïment
 Model de Reclamació de notes i avaluacions

Autoritzacions

 Autorització sortida anticipada o entrada retardada del centre per motius justificats
Autorització per quedar-se a casa en una sortida o taller
Autorització d’informació a les famílies dels alumnes majors d’edat
Model de justificant de faltes d’assistència (alumnat)

Erasmus / e-Twinnings

Sol·licitud programa Erasmus Alumnat
Sol·licitud programa Erasmus Professorat
Reclamació programa Erasmus Alumnat
Reclamació programa Erasmus Professorat
Autorització participació en programes Erasmus / e-Twinnings

 

Altres

FCT – Assegurança per a majors de 28 anys (Normativa )