ESO


L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat pot repetir fins un màxim de dos cursos.

Les matèries que els alumnes han de cursar durant aquests anys queden determinades en els següents quadres:

 

 

Matèries instrumentals

Les matèries instrumentals són: llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. Per afavorir la superació d’aquestes assignatures el centre realitza diferents actuacions: a primer i a tercer d’ESO reduïm el nombre d’alumnes a l’aula, fent cinc grups a partir del quatre grups classe; tots els grups són heterogenis, és a dir, no es fan els grups per nivell de coneixements. En canvi, a segon i quart el que fem són hores B, és a dir, a cada grup classe una hora a la setmana els alumnes es separen en dos grups per poder obtenir una atenció més individual.

Matèries optatives

Cada centre prepara matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera que és el francès i la cultura clàssica. A  tercer curs s’introdueix la matèria optativa d’emprenedoria, que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds dels alumnes respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior. La resta d’optatives poden ser diferents cada quadrimestre i estan vinculades a alguna de les matèries del curs.

A primer, tots els alumnes fan una optativa d’educació física i una optativa de lectura. A segon i tercer, les optatives són quadrimestrals. El primer quadrimestre és fins el febrer i el segon quadrimestre comença al febrer fins a final de curs.

A quart, les optatives són iguals per tots els centres, i els alumnes han de triar tres matèries en funció del que vulguin fer el proper curs. Les matèries optatives són:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia

En el nostre centre combinem aquestes optatives en cinc itineraris i cada alumne ha de triar el que millor s’adapta a les seves necessitats. En el següent quadre es veuen els diferents itineraris i les recomanacions per triar el més adient:

 

Aclariments:

1. Les matèries del bloc I i II s’han de cursar obligatòriament en funció de l’itinerari triat. Els alumnes poden triar en el bloc III el segon idioma sempre i quan l’hagin cursat com a assignatura optativa en els cursos anteriors.

2. Les assignatures marcades amb formen part del Projecte de Cinema en Curs.

3. Les assignatures amb els itineraris mixtes indiquen que la matèria serà molt manipulativa i adaptada al nivell de coneixements dels alumnes.

4. Els professors i sobretot els tutors de cada grup classe assessoraran en tot moment els alumnes per tal que puguin cursar amb èxit el quart d’ESO.

5. El centre per motius organitzatius es reserva el dret de modificar la tria d’assignatures optatives d’alguns alumnes per tal que aquest pugui cursar amb èxit el quart curs d’ESO.

 

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i es realitza l’última setmana del curs. A més a més del treball escrit, també hi ha una presentació oral per part de tots els membres del grup.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l’etapa.

 

 

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

 • els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
 • la formació de persones adultes;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

 

Normativa

 • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008)
 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007)