Documents per fer la matrícula del PFI


Documentació que s’ha d’aportar:

  • Fotocòpia DNI/NIE/passaport
  • Fotocòpia llibre família o equivalent
  • Fotocòpia Targeta Individual Sanitària (TIS)
  • Número d’Usuari de la Seguretat Social (NUSS) si és el cas
  • Foto de carnet
  • Formulari de matrícula PFI