Consell Escolar


Nom
Consell Escolar (plenari)
Membres
Els representants de cada sector de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares, PND i Ajuntaments) i l’Equip Directiu
Responsable
Director/a
Periodicitat
2 hores / bimensual
Objectius
 • Conèixer, valorar i aprovar les actuacions de les diferents comissions del Consell Escolar (permanent, econòmica, de serveis i activitats complementàries, de convivència,, de manteniment,…)
 • Avaluar i aprovar el Pla Anual i la Memòria Anual del centre
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment del centre i elaborar un informe que s’inclogui en la Memòria Anual

 

Nom
Comissió Econòmica del Consell Escolar
Membres
Director/a, secretari/a i un membre de cada sector
Periodicitat
Bimensual
Objectius
 • Preparar la proposta de pressupost anual al plenari
 • Fer el seguiment del pressupost
 • Preparar la liquidació anual del pressupost al plenari

 

Nom
Comissió de Serveis i Activitats Complementàries del Consell Escolar
Membres
Cap d’Estudis i un membre de cada sector
Periodicitat
Bimensual
Objectius
 • Preparar la programació de les activitats escolars complementàries, de les activitats extra-escolars i dels serveis per presentar-la al plenari
 • Fer-ne el seguiment
 • Preparar la valoració de les activitats programades

 

Nom
Comissió de Convivència del Consell Escolar
Membres
Cap d’Estudis, un membre de cada sector, el tutor/a de l’alumne
Perdiodicitat
Setmanal
Objectius
 • Conèixer i valorar les situacions de conflicte de l’alumnat
 • Proposar les mesures reparadores adients a cada situació
 • Aportar criteris al professorat de guàrdia encarregat dels alumnes sancionats
 • Preparar propostes de revisió del Reglament de Règim Intern

 

Nom
Comissió de Manteniment i d’inversions del Consell Escolar
Membres
Secretari/a i un membre de cada sector
Periodicitat
Mensual
Objectius
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació
 • Preparar propostes d’inversions de millora de la funcionalitat del centre

 

Nom
Comissió de Manteniment i d’inversions del Consell Escolar
Membres
Secretari/a i un membre de cada sector
Periodicitat
Mensual
Objectius
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació
 • Preparar propostes d’inversions de millora de la funcionalitat del centre