CFGM Construcció


Dades d’interès

HORARI:

 • 1r CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig de Construcció. (Possibilitat modalitat DUAL)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra Civil.

TÍTOL: Tècnic/a en construcció.

VíDEO PROMOCIONAL

Tríptic CFGM Construcció 2023-2024

Competències

La Competència general d’aquest títol consisteix a executar obres del ram de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i mediambient, organitzant, controlant i valorant els treballs.

Àmbit professional i de treball. On treballaràs?

Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional a petites , mitjanes i grans empreses constructores del sector, així com administracions públiques (ajuntaments …), ja sigui per compte d’altri o propi, realitzant treballs del ram de paleta i/o formigó en obres de construcció, tant en obra nova com en rehabilitació, manteniment i reformes en obra d’edificació i obra civil.

Sortides professionals

 • Cap d’equip de fàbriques de paleta, de paletes d’urbanització, d’encofradors, de ferralla, de taller de ferralla, de paletes de cobertes i d’enrajoladors.
 • Paleta, col·locador d’envans, de cobertes i de pedra natural i paleta d’urbanització.
 • Col·locador de maó cara vista i col·locador de bloc prefabricat.
 • Maçoner.
 • Oficial de mires.
 • Pavimentador amb llambordes, amb rajoles, amb lloses i a base de formigó.
 • Pouater en xarxes de sanejament.
 • Encofrador d’edificació i d’obra civil.
 • Ferrallista.
 • Constructor de teulades i muntador de teula.
 • Muntador de cobertes de panells, de xapes i de pissarra.
 • Aplicador de revestiments continus de façanes.
 • Enrajolador.
 • Instal·lador de sistemes d’impermeabilització en edificis, en obra civil i de terrasses.

Què puc estudiar després?

Dins de la mateixa família (Edificació i Obra Civil) es poden cursar els estudis de grau superior. Un cop acabat aquest cicle hi ha la possibilitat d’accedir a la Universitat.

Mòduls Professionals

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada(repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

Obres de construcció. 99h
Interpretació de plànols de construcció. 99h
Paviments, enrajolats i aplacats. 132h
Fàbriques. 330h
Revestiments. 99h
Encofrats. 132h
Formigó armat. 99h
Organització de treballs de construcció. 66h
Obres d’urbanització. 66h
Cobertes. 132h
Impermeabilitzacions i aïllaments. 66h
Formació i orientació laboral. 99h
Empresa i iniciativa emprenedora. 66h
Anglès tècnic. 99h
Síntesi. 66h
Formació en centres de treball(FCT). 350h (pràctiques)

FP DUAL

A partir del curs 17-18, el nostre centre ofereix l’oportunitat de cursar la FP dual:

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:

 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Durant el primer curs, a partir del tercer trimestre, es realitzarà una FCT de 100 hores (aprox.), no remunerades, per iniciar el contacte de l’alumne amb l’empresa

A partir de segon curs s’inicien les pràctiques remunerades a la mateixa empresa, amb una durada aproximada de 1 any (amb modalitat de beca).

Estructura del Cicle

1er curs

 • Formació al centre educatiu
 • A partir de maig inici FCT

2n curs

 • Formació al centre educatiu (alumnes que NO fan FP DUAL)
 • Alternança (Alumnes que cursen la FP DUAL): Formació al centre educatiu (2 dies/ setmana) + centre de treball (3 dies/setmana)

Planificació Unitats formatives (UFs)

1r i 2on curs CFGM de construcció

MP01 – Obres de construcció Inici Fi
UF1 – Obres d’edificació 07/09/2022 17/02/2023
UF2 – Obres civils 20/02/2023 12/05/2023
MP02 – Interpretació de plànols Inici Fi
UF1 – Representació i interpretació de plànols 07/09/2022 13/01/2023
UF2 – Introducció al CAD 16/01/2023 12/05/2023
MP03 – Paviments, enrajolats i aplacats Inici Fi
UF1 – Paviments discontinus 07/09/2022 13/01/2023
UF2 – Enrajolats i aplacats 16/01/2023 12/05/2023
MP04 – Fàbriques Inici Fi
UF1 – Obres de fàbrica a revestir 07/09/2022 13/01/2023
UF2 – Obres de fàbrica vista 16/01/2023 10/03/2023
UF3 – Obres de fàbrica de pedra 13/03/2023 25/05/2023
MP05 – Revestiments Inici Fi
UF1 – Enguixats 07/09/2022 18/11/2022
UF2 – Arrebossats 21/11/2022 17/02/2023
UF3 – Recrescudes planes 20/02/2023 12/05/2023
MP06 – Encofrats Inici Fi
UF1 – Encofrats verticals 07/09/2022 11/11/2022
UF2 – Encofrats horitzontals 14/11/2022 20/01/2023
MP07 – Formigó armat Inici Fi
UF1 – Armadures passives 07/09/2022 11/11/2022
UF2 – Formigó 14/11/2022 20/01/2023
MP08 – Organització de treballs de la construcció Inici Fi
UF1 – Organització d’obres de construcció 07/09/2022 11/11/2022
UF2 – Organització dels talls del ram de paleta i formigó 14/11/2022 20/01/2023
MP09 – Obres d’urbanització Inici Fi
UF1 – Paviments i mobiliari urbà 07/09/2022 17/02/2023
UF2 – Enrajolats i aplacats 20/02/2023 12/05/2023
MP10 – Cobertes Inici Fi
UF1 – Cobertes inclinades 07/09/2022 11/11/2022
UF2 – Enrajolats i aplacats 14/11/2022 20/01/2023
MP11 – Impermeabilitzacions i aïllaments Inici Fi
UF1 – Impermeabilitzacions 07/09/2022 17/02/2023
UF2 – Aïllaments 20/02/2023 12/05/2023
MP12 – Formació i orientació laboral (FOL) Inici Fi
UF1 – Incorporació al treball 13/09/2021 13/05/2022
UF2 – Prevenció de riscos laborals 07/09/2022 12/05/2023
MP13 – Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 07/09/2022 20/01/2023
MP14 – Anglès tècnic Inici Fi
UF1 – Anglès tècnic 08/09/2022 12/05/2023
MP15 – Síntesi Inici Fi
UF1 – Síntesi 23/01/2022 26/05/2023
MP16 – Formació en centres de treball (FCT) Inici
UF1 – Formació en centres de treball