CFGM Construcció


Dades d’interés

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig d’Obres de la Construcció.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra Civil.

TÍTOL: Tècnic en construcció.

Competències

La Competència general d’aquest títol consisteix a executar obres de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i mediambient, organitzant, controlant i valorant els treballs.

També et podràs especialitzar en treballs relacionats amb la pedranatural (col·lació, construcció, restauració, etc.)

On treballaràs?

En: Edificació, rehabilitació d’habitatges, edificació industrial, comercial i de serveis, obra civil, carreteres, obres marítimes, túnels, aeroports i en qualsevol altre sector on calgui la col·laboració d’un paleta.

Sortides professionals

 • Cap d’equip de fàbriques de paleta, de paletes d’urbanització, d’encofradors, de ferralla, de taller de ferralla, de paletes de cobertes i d’enrajoladors.
 • Paleta, col·locador d’envans, de cobertes i de pedra natural i paleta d’urbanització.
 • Col·locador de maó cara vista i col·locador de bloc prefabricat.
 • Maçoner.
 • Oficial de mires.
 • Pavimentador amb llambordes, amb rajoles, amb lloses i a base de formigó.
 • Pouater en xarxes de sanejament.
 • Encofrador d’edificació i d’obra civil.
 • Ferrallista.
 • Constructor de teulades i muntador de teula.
 • Muntador de cobertes de panells, de xapes i de pissarra.
 • Aplicador de revestiments continus de façanes.
 • Enrajolador.
 • Instal·lador de sistemes d’impermeabilització en edificis, en obra civil i de terrasses.

Què puc estudiar després?

Dins de la mateixa família (Edificació i Obra Civil) es poden cursar els estudis de grau superior Projectes d’Edificació, a l’Institut Lacetània. Un cop acabat aquest cicle hi ha la possibilitat d’accedir a la Universitat.

 

Pla d’estudis de Construcció

 

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada(repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

Obres de construcció. 99h
Interpretació de plànols de construcció. 99h
Paviments, enrajolats i aplacats. 132h
Fàbriques. 330h
Revestiments. 99h
Encofrats. 132h
Formigó armat. 99h
Organització de treballs de construcció. 66h
Obres d’urbanització. 66h
Cobertes. 132h
Impermeabilitzacions i aïllaments. 66h
Formació i orientació laboral. 99h
Empresa i iniciativa emprenedora. 66h
Anglès tècnic. 99h
Síntesi. 66h
Formació en centres de treball. 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.

 

 

Estructura del Cicle de Construcció

1er curs

1er i 2on trimestre

Formació al centre educatiu.

3er trimestre

3 dies per setmana: Formació al centre educatiu.

2 dies per setmana: Formació en centre de treball.

2on curs

2 dies per setmana: Formació al centre educatiu.

2 dies per setmana: Treball en una empresa amb contracte de formació.