Assessorament


LOGO_Assessorament_ok

 

FAMÍLIES PROFESSIONALS PER A LES QUALS S’OFEREIX EL SERVEI  D’ASSESSORAMENT I EL SERVEI DE RECONEIXEMENT

FAMÍLIES PROFESSIONALS

CICLES ASSOCIAT

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL TÈCNIC MITJÀ EN CONSTRUCCIÓ

 

1.SERVEI D’ASSESSORAMENT

 

El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar:

a) Les recomanacions de la persona assessora.

b) L’itinerari formatiu i professional.

c) El dossier de la trajectòria professional.

 

2.PERSONES DESTINATÀRIES

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

 

3.PREU DEL SERVEI

3.1 Centres públics, dependents del Departament d’Educació: 60 Euros.

3.2 Bonificacions i exempcions del preu públic.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

 

3.2.1 Bonificació:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

 

3.2.2 Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

4.GESTIÓ DE L’ACCÉS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT

-La sol·licitud al servei d’assessorament es realitzarà per a una família professional.

-La sol·licitud del servei podrà realitzar-se telemàticament o bé de forma presencial, a la secretària del centre, presentant el següent document: sol_assessorament

 

Com podeu sol·licitar aquest servei?  Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. Sol·licitud pel servei d’assessorament de l’INSTITUT CASTELLET

 

-El període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament serà del 8 al 17  de setembre de 2020.

-Si el nombre de sol·licituds del servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

-La publicació de les llistes provisionals ordenades d’admesos al servei i places de reserva, es realitzarà el dia 18 de setembre.

– Les reclamacions a la llista provisional de persones admeses es farà del 21 al 25 de setembre.

– La publicació de la llista d’admesos i les places de reserva es farà el dia 5 d’octubre.

 -Si no exhaureix el nombre de places, el centre podrà ampliar el termini de sol·licitud al servei d’assessorament  fins a completar l’oferta de places.

-Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre, entre el 6 d’octubre i el 10 d’octubre. Aquesta serà la següent:

a) Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional per a la qual es demana l’assessorament.

b) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

c) Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

d) Resguard de pagament del preu establert. Aquest pagament es realitzarà seguint les instruccions del document adjunt:

Pagament de matrícula

-El centre educatiu establirà el document de sol·licitud del servei, el termini i la forma de pagament. La manca de pagament del preu de servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.

– L’inici de la fase 1 del servei d’assessorament serà el dia 13 d’octubre a les 18 hores. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

 

 

Per al període de febrer, les dates seran les següents:

-El període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament serà del 3 al 12  de febrer de 2021.
-Si el nombre de sol·licituds del servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

-La publicació de les llistes provisionals ordenades d’admesos al servei i places de reserva, es realitzarà el dia 15 de febrer.

– Les reclamacions a la llista provisional de persones admeses es farà del 16 al 18 de febrer.

– La publicació de la llista d’admesos i les places de reserva es farà el dia 22 de febrer.

-Si no exhaureix el nombre de places, el centre podrà ampliar el termini de sol·licitud al servei d’assessorament  fins a completar l’oferta de places.

-Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre, entre el 23 i el 26 de febrer. Aquesta serà la següent:

a) Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional per a la qual es demana l’assessorament.

b) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

c) Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

d) Resguard de pagament del preu establert. Aquest pagament es realitzarà seguint les instruccions del document adjunt:

Pagament de matrícula

-El centre educatiu establirà el document de sol·licitud del servei, el termini i la forma de pagament. La manca de pagament del preu de servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.

– L’inici de la fase 1 del servei d’assessorament serà el dia 2 de març  a les 18 hores. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

NOMBRE DE PLACES OFERTADES PEL SERVEI D’ASSESSORAMENT

CICLE

PLACES OFERTADES

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 10
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

5