Part Comuna


A l’Institut Castellet la part comuna de Batxillerat s’organitza de la següent manera:

Primer batxillerat Hores setmanals Segon batxillerat Hores setmanals
Llengua catalana 2 Llengua catalana 3
Llengua castellana 2 Llengua castellana 2
Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3
Filosofia 2 Filosofia 3
Educació física 2 Història 3
Ciències pel món contemporani 2 Treball de recerca
Tutoria 1