Organització


A la direcció del centre està al capdavant com a directora la Montserrat Vilalta, Cap d’estudis: Montserrat Vima i Miquel Ortega, Secretaria: Anna Corominas i Coordinador pedagògic: David Sanz.

A nivell de funcionament, l’INS Castellet està organitzat seguint 4 línies d’actuació formades per diferents organismes o equips de persones. Aquestes línies d’actuació conformen l’Organigrama de funcionament de l’INS, les quals són el Consell Escolar, el Claustre, el Funcionament Intern i l’Alumnat.