Organització


A nivell de funcionament, l’IES Castellet està organitzat seguint 4 línies d’actuació formades per diferents organismes o equips de persones. Aquestes línies d’actuació conformen l’Organigrama de funcionament de l’IES, les quals són el Consell Escolar, el Claustre, el Funcionament Intern i l’Alumnat.