ERASMUS Policy Stament (Overall Strategy)


Institut Castellet is a public High School, belonging to the Catalan Ministry of Education, Government of Catalonia, so it follows the directions coming from the EU, concretely the ones which refer to the learning of a second language for the majority of the European citizens, during their secondary education (14-20), being most of them able to reach the B1 level.

Another important aspect is to reduce youth unemployment.

We think that taking part in these projects together with class work will be a great help to reach these objectives.

Starting point:

In Spain and Catalonia, the percentage of youth unemployment is about 50%, and one of the solutions for reducing this number is improving the quality of higher education to have young people better prepared for finding a job. Institut Castellet tries to do this task: training competent citizens for a better Europe, as it is explained in our Educational Project.

Another important point for us is Orientation, because on the one hand many people in Catalonia don’t follow higher education, but on the other hand many others have got university degrees. We have got a lack of people studying Vocational Education and Training (VET),Intermediate or Upper, unlike in the rest of Europe.

We consider that to take part in these ERASMUS projects gives prestige, relevance and quality to these studies.

The fact that new technologies are very quickly implemented in the firms has given sometimes the paradox of existing a great difference among what it is taught in high schools and how the companies are really working. It is really necessary to link VET courses with the company real needs.

Catalonia also participates in the PISA programme, where the students’ level is tested worldwide.

Apart from that, at the end of compulsory secondary school (ESO), Catalan students are also tested in their basic skills, including foreign language. In this subject, our students are below the Catalan average. For this reason, the School direction together with the teaching staff have developed a strategy to improve the students’ results as far as the foreign language knowledge.

Strategic Plan:

– Participation in a GEP (experimental group of foreign languages) project: Teachers with a B2 level in English apply CLIL methodology in some of his classes, mainly in Science, Technology, PE and Music.

– Organisation of cultural trips and exchanges with Britain and France (VET, batxillerat,3r i 4t d’ESO) and language stays in Spain organised by the Spanish Ministry of Education in Spain for the youngest.

-We also ask for a Language Assistant to the Spanish M E when it is possible in order the students can improve speaking.

– At 2nd level (13-14 years old) students start French as a third language.

– We encourage VET students to participate in ERASMUS KA1, Intermediate and Upper.

– We are also preparing a KA2 project with our French associate in order to find other European associates and ask for it in the future.

– We also offer German as a third language in btx.

Objectives:

1)Decrease the difference of our students’ results of English from the rest of Catalonia. See a positive evolution (20% improve in 2 years)

2)Encourage our students finishing ESO, VET or BTX to attend official English and French tests to get B1 and B2 certificates.

3)Improve the foreign languages level in all our students.

4)Promote and make easier for the teaching staff the language training in English, French, German and any other languages.

5)Continue taking part in ERASMUS projects KA1, with all VET students, intermediate and upper, and start participating in mobilities for teachers.

Formative and summative Assessment:

1)The results of Basic skills Test can be followed annually. They can be compared with the ones of the previous year and the ones of the rest of Catalonia. As we have said 20% in two years. Then we will have to find strategies to maintain them in 90% and up.

2)20% of the students at the end of their formation must be able to take official language exams and pass them (B1,B2 or C1)

3)The level can be tested each term in the formative assesment.

4)30% of the teaching staff must be able to take and pass official language exams.

5)During this period till 2020 we will try to participate in the ERASMUS projects, with a minimum of 4 students in the Intermediate VET and 2 in the upper VET.

6)At the end of each course we will analyse if the adopted measures have given the adequate results, and if they are not satisfactory new measures will be adopted, counting on the internal resources of the school and the ones we can use from the Catalan and Spanish Ministry of Education.

Questions:

a)We already have the associate, by means of the relation we have with the Lycée Urban Vitry in Toulose (France), with which we have made various collaborations of the internship /work.

(In Catalan)

L’Institut Castellet és un centre públic que pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tant, compleix les directrius que venen de l’ U.E., concretament en l’aspecte del coneixement d’un segon idioma, dintre del període 2014.20, amb un nivell B1 dintre d’un percentatge de la població.

La participació en aquests projectes, conjuntament amb els treballs realitzats a l’aula,ajudarà a aconseguir aquests resultats.

-A Espanya i Catalunya, el % d’atur juvenil, és  a prop del 50%, una manera de reduir aquest és donar als joves una formació adequada per a poder trobar feina, per tant des d’ aquest punt de vista, l’ Institut realitza  la seva finalitat de formar persones amb uns coneixements preparats per a poder treballar i contribuir a la millora de la societat, tal i como marquem al nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC).

-Per altre part, també complex l’objectiu d’orientar als joves, ja que a Catalunya, hi ha molta gent sense titulació i molta gent amb carreres universitàries, però en proporció, menys gent amb Formació Professional, ja siguin de Grau Mitjà o Superior.

Considerem- que la participació en aquests projectes ERASMUS dona prestigi, qualitat i valoritzen aquests estudis.

-El fet de que a las empreses és on es treballen al més alt nivell, fa que es produeixi un desfàs tècnic i tecnològic entre el que s’ensenya en els instituts i les empreses, per tant aquest apropament és imprescindible.

-També Catalunya participa en el programa PISA, on es valora a escala mundial el nivell de formació dels alumnes.

A nostres alumnes se les passa diferents probes per a veure el  seu nivell, en el cas de l’ idioma estranger és a on s’ha donat un nivell més baix en nostre Institut, això ha fet que des de l’Equip Directiu s’hagi  marcat unes línees de treballs per a obtenir els valors esperats, mediant les probes de Competències Bàsiques que es realitzen a 4º de ESO (16 anys) en tota Catalunya.

*Pla d’acció:

-Aplicació del GEP (Grup Experimental Plurilingüe), on professors amb el títol d’anglès B2, realitzen unes hores o part de la seva assignatura, diferents d’anglès, en aquest idioma.

-Es potencien les sortides a l’estranger per a treballar l’anglès i el francès, així mateix la participació dels cursos més baixos en colònies a nivell estatal, per a treballar els idiomes.

-Sempre que es pot, es demana un auxiliar de conversa, per a que els alumnes puguin treballar aquest  aspecte.

-A 2º d’ESO, tots els estudiants fan 2 hores de francès.

-S’incentiva la participació dels alumnes en projectes ERASMUS en FP, en tots els cicles, Mitjà i Superior.

-Tal i com s’ha dit anteriorment, es farà un ERASMUS K2, amb el nostre soci francès.

-S’ oferta una 3ª llengua estrangera ( Alemany)

*Objectius:

1) Apropar-nos ,a nivell de l’ESO, a la mitjana de la nota d’anglès de la resta de Catalunya, veiem positiva una evolució (augment del 20% en 2 anys).

2)Incentivar que els alumnes, quan acabin l’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat, es presentin a les proves lliures d’idiomes ( Anglès i francès) per a l’obtenció del títol B1.

3)Millorar el nivell d’idioma a tota l’ESO.

4) Promoure i facilitar que el claustre de professors augmentin el nivell d’anglès i francès

5) Continuar participant en el projecte ERASMUS K1 amb els alumnes de FP de Grau Mitjà,  i obrir-lo a l’altre cicle (Tècnic en construcció), i al superior, així com ampliar-lo als professors.

*Seguiment i avaluació:

1) En el cas dels resultats de les Competències Bàsiques, l’avaluació serà immediata i anualment, i es compararà els resultats de l’any anterior amb  la  resta de Catalunya.

2) Ens marquem l’objectiu de que el 20% dels alumnes de l’Institut, es presentin als exàmens del B1 i l’aprovin.

3) Aquest es farà cada trimestre i cada curs en tots els nivells, i serà una mesura complementaria de l’anterior.

4) El nombre de professors que durant aquest  període han d’obtenir el b2 d’anglès o francès, ha de ser del 30%.

5) En aquest període volem continuar participant en el Projecte ERASMUS amb un mínim de 4 estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i 2 de Grau Superior.

*Avaluació:

Al final de cada curs, s’analitzarà si les mesures adoptades donen els resultats esperats, i si no és així, es replantejaran mesures a partir dels recursos interns del centre i dels que posa a disposició el Departament d’Ensenyament.

*Zona geogràfica:

a) El soci ja el tenim, mediant la relació que tenim amb el Lycée Urban Vitri de Toulose (França), amb el que ja realitzem un intercanvi ERASMUS K1.

Tampoc descartem establir relacions amb altres socis, per  a els alumnes de Grau Superior, d’aquí el fet de   participar a la demanda de la carta ECHE.

 

Please describe your institution’s strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects within the framework of the Erasmus+ Programme. If not applicable, please explain:

As we have been explaining during the project, both us and our French partner have realised that a key point for carrying out any Erasmus project is the good knowledge of the language. Although we are trying to facilitate the acquisition of a basic level of language, useful for their daily life, this is not enough because they also need the specific vocabulary for each branch of their VET studies.

This is very difficult to achieve because we need a higher specialization of our language teachers. They teach French to our students and of course our partner teaches Spanish to theirs, but the language teacher don’t normally know the specific words used in the different branches of VET studies.

Both parts are aware of this disadvantage. For this reason we have decided to start a KA2 project to start working this aspect and improve the specific language of our teachers too.

From our High School and as innovation project , we propose to our students, taking into account that they are following Computering Studies, the creation of basic vocabulary apps to learn more specific vocabulary (about Computer Science in our case and plumbing, masonry or carpentry in the case of our French partner.

(In Catalan)

Com ja hem anat  parlant  al llarg del projecte, ens hem donat  compte, tant nosaltres com  el nostre soci francès, que un punt clau per a la realització de l’ERASMUS, és el coneixement de l’ idioma. A pesar de que es posen els mitjans per a poder adquirir un nivell bàsic, un vocabulari per al dia a dia, aquest no és suficient, ja que existeix un vocabulari específic i tècnic de cada especialitat, que es difícil d’adquirir, començant per què existeix un dèficit per part del professorat, no de competència, ja que son professors en el que el  seu treball és impartir l’ idioma, en el nostre cas, del francès , i en el seu, castellà, però al no ser de l’especialitat de FP, no compten amb aquest vocabulari. És un problema reconegut per ambdues parts, i que repetides vegades ha aparegut quan fent les reunions de coordinació realitzades conjuntament, com solució proposada s’ha pensat en sol·licitar un KA2 per a treballar aquest aspecte.

Com projecte d’innovació, proposem, des del nostre institut, al tractar-se els alumnes de l’especialitat de  Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, de la realització d’aplicacions amb el vocabulari bàsic de diferents especialitats de FP (Informática en nostre cas, fontaneria,paleteria o fusteria en el cas de nostre soci francès).

 

Please refer to each of the 5 priorities of the Agenda for the Modernisation of Europe’s higher education system and explain the policy objectives you intend to pursue:

 

  *Increassing attainment levels:

A) Improving Orientation

Many students find very difficult to choose a career when they finish their compulsory education: either High school or VET.

In case they choose this last one, then they aren’t sure of which speciality to take.

We consider orientation a very important issue to help students decide which is the best option for them. This way we are avoiding the high rate of students who give up their VET studies and we achieve the objective of having more young people with a better training for their future professional life.

B)Improving the teachers’ learning skills:

This is one of the key priorities, to have a competent staff, technically and pedagogically. For this reason we try to motivate our school teachers to attend different seminars to improve their skills..

C)Increasing material resources (facilities, computers, workshops…):

The consequence is that students can complete better their curriculum in quality and quantity.

 

*Improving Quality

The centre has made great efforts in this field, centered in moving closer the quality processes to education, so we are now in the process of obtaining the ISO 9001:2015 qualification. This is an objective to reach in two or three years.

This has been the logic path to follow after participating in different projects of the Catalan ministry of Education: PAC, Plan for the centre Autonomy, started 8 years ago and during 5 years; another specific agreement the following 2 years an now the PQMIC, which will take us to the ISO qualification. This process was already started three years ago with VET studies, but now will be spread out for all the different levels.

This way we ensure that all the educational community participates in the same process and improves quality at the same time.

*Promoting mobility and cross-border cooperation:

We consider this a very important point because in a world so globalized as ours, mutual understanding among different cultures can be very productive to improve relationships and cultural interchange between students and teachers.

From Institut Castellet we do cross-border mobilities and our experience has been very positive and has became a distinctive characteristic for our school in relation to the rest of the region.

a)We are going to consolidate it at the Intermediate VET course.

b)We’ll start the mobility at the Upper VET course, so the petition of this ECHE charter.

c)The students must achieve a great professional competence together with o good knowledge of the language in the mobility country. For this reason, we consider very important the cooperation between the teachers in both countries.

Consequently, we are also studying the possibility of asking for a KA2 project with our French partner.

 

*Linking higher education, research and bussines:

The binomy school-business is inevitable. On the one hand, the school intends to provide well prepared personnel for the companies of the area. so it is very important to know which are their real needs and professional profiles.

On the other hand, some of these companies use very developed and sophisticated materials hard to acquire under the school budget. So, having these facilities in certain companies makes a good complement for the transfer of experience and knowledge company-school. This is very positive for both teachers and students.

We also offer our human and technical means in our service chart. We send it to the companies in the area and they have the possibility of continuing the training of their staff. We can also assess and recognise the professional experience af their academic life.

 

*Improving governance and funding:

This point has full relation to the previous one, by means of these agreements with the companies in our area. There are also economic compensations which will end improving the quality of our educational system and consequently on our students.

(In Catalan)

*Augment dels nivells d’aprenentatge:

A) Millorar l’orientació

Molts alumnes quan acaben els estudis secundaris no tenen clar quina opció triar per a continuar la seva vida acadèmica:Batxillerat o FP. I en el cas que trien aquesta última, tampoc tenen clar quina especialitat.

Considerem que és molt important l’orientació per a conèixer quina pot ser l’opció que més pugui interessar als alumnes per a  partir d’això, elaborar el seu itinerari acadèmic i laboral, també actuant d’aquesta manera se reduirà l’abandonament escolar, ja que triaran allò que les agradi.

B) Millorar la competència del professorat:

Això és clau, tant la formació dintre de la seva especialitat tècnica, com pedagògica, per tant s’incentivarà que el professorat  participi en aquests aspectes,i repercutirà a la formació dels alumnes.

C) Augment dels recursos materials (Instal·lacions, maquinaria…):

D’aquesta manera els alumnes podran desenvolupar correctament les classes, tant des del punt de vista de qualitat com de quantitat.

 

*Millora de la qualitat

Els esforços del centre en aquest àmbit es centren en apropar els processos de qualitat a l’ensenyança, en el curs actual hem començat  els treballs per a la certificació en uns 2-3 anys en la ISO 9001:2015.

Aquest ha sigut el procés lògic des de que el centre va començar fa uns 8 anys a aplicar el Pla de Autonomia de Centre (PAC), posteriorment els acords de coresponsabilitat, i per últim, el Programa de Qualitat i Millora Continua (PQMIC), a tot el centre, tot i que específicament a la FP, portem aplicant-lo fa 3 anys.

Amb això ens assegurem que totes les accions que se realitzen des de diferents camps (Impartir classes, atendre usuaris, compres, recursos…) se porten a terme amb un distintiu de qualitat, i del qual son partícips i beneficiaris tota la comunitat educativa.

 

*Promoció de la mobilitat i cooperació internacional:

Considerem que aquest  punt és  molt important, ja que en un món cada vegada més globalitzat, els ciutadans són els que ho portem a terme, però s’ha de potenciar.

Des de l’ Institut Castellet, realitzem les mobilitats internacionals,la  nostra experiència és molt positiva i creiem que és un segell distintiu respecte a altres centres de la comarca, por aquests motius:

a) Consolidarem la mobilitat internacional al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

b) S’obrirà al Grau Superior, de aquí la present demanda de la carta ECHE.

c) Enllaçant  aquest punt als anteriors, els alumnes han de tenir una bona competència professional, però a més han de comptar amb un bon nivell de l’ idioma del país on vagin, i més específicament en el sector tractat, d’aquí que se vegi la necessitat d’una bona col·laboració entre el professorat dels dos centres per a tenir eines i recursos per a donar als alumnes, per això s’estudia demanar un Projecte Erasmus K2 de cooperació amb el nostre soci francès.

 

*Relacionar la educació postobligatoria amb les empreses i la recerca:

És inevitable el binomi institut –empresa, per un costat perquè l’ Institut  dota de treballadors a les empreses de la zona, por tant és important conèixer quines són les necessitats d’ aquestes en quant a perfils professionals.

Per altre costat, tenim que en les empreses es on s’utilitzen les més altes tecnologies i recursos, que a vegades pel cost  o les instal·lacions són impossibles de tenir als instituts, des del moment que van els alumnes, existeix una transferència de coneixement, i que mediant convenis de col·laboració , poden ser extensibles al professorat.

Tampoc podem  perdre de vista que als centres existeixen uns recursos, tants humans com tècnics, que mediant la carta de serveis del centre, es fan arribar a les empreses, per a posar al seu abast la formació continuada al llarg de la vida de los treballadors, o serveis com el d’assessorament i reconeixement de la experiència laboral en títols acadèmics.

 

*Millorar la Direcció i la financiació:

Aquest punt aniria lligat a l’anterior, mediant aquests convenis signats entre les direccions dels centres i les empreses, hi hauran unes compensacions econòmiques o de recursos, que al final acabaran repercutint en la millora de la qualitat de la ensenyança cap als alumnes.