Mobility (Before-during and after)


When Participating in Mobility Activities – Before mobility

 

From the beginning of the course the students eager to participate in a mobility project will be taught 2 hours of French per week by the mobility Coordinator, as a complement of their normal subjects.

The language platform OLS, which has been created by the Department of Education, will be also used. This platform is useful to see the students’ progress during the course, before and after their stay in France.

Also, we have met with our French partner and have talked about the importance of having a database with technical, specific vocabulary. This is being created and we will use it to work together in the growth of this database that will include specific vocabulary of each specialty.

The Catalan Ministry of Education has a general insurance for all the students registered in every public centre in Catalonia. For this reason, all the students participating in an Erasmus project are covered in the following cases:

–          Personal accidents, both at school and during the traineeship.

–          Civil and asset responsibility, covering the damages caused by the students during the traineeship.

Apart from the general insurance, we contract an extra insurance which includes the risks that can appear in the international mobility.

(In Catalan)

-Des de l’inici del curs es faran dues hores de francès amb la coordinadora de mobilitat (Professora de la assignatura de francès), fora del horari escolar.

-També se farà servir la plataforma lingüística (OLS) posada en marxa pel Departament de Educació, per a veure el nivell inicial que tenen els alumnes, l’aniran utilitzant durant dos mesos, coincidint un d’ells amb l’estància en França, i desprès  tindran que tornar a utilitzar-la, per a veure l’evolució.

-També dintre de les reunions de coordinació que s’han mantingut amb el centre francès s’ha vist la importància del llenguatge tècnic específic, amb el que haurà un intercanvi d’informació sobre vocabulari tècnic bàsic de cada especialitat.

El Departament de Educació té contractats unes assegurances per a tots els alumnes que estiguin matriculats en un centre públic de Catalunya, per tant els alumnes que participen en un Projecte ERASMUS estan inclosos, cobrint-les els següents supòsits:

-Accidents personals: els cobreix  dels accidents que puguin tenir tant en l’institut com a la realització de las pràctiques.

-Responsabilitat civil i patrimonial, que cobreixen els danys que puguin fer els alumnes quan desenvolupen les pràctiques.

També als alumnes participants se’ls fa una assegurança de viatge per a cobrir les contingències que puguin ocórrer en les mateixes.

 

When Participating in Mobility Activities – During Mobility

 

Before staring the mobility the students are taught how to write a curriculum and a letter  of introduction, which we send to our partner in order to find firms for their mobility activities.

At the beginning of the mobility the teachers will introduce them to the companies and plan together with them the students’ mobility activities. At the end of the stay, the teachers will be with them again in order to avaluate the mobility.

The period of time when our teachers are not with the students, the monitoring will be done by the host centre, which is in contact with our centre telematically. Thanks to this constant contact we will be able to work out the daily problems which can appear during the mobility period.

The evaluation, as said before, will be done by our teachers at the end of the mobility period and the firm will certify that the mobility has been successfully passed.

On the other hand, there is also a procedure for the mobility period of our partner’s students: Our partner has already sent us the curriculum and the letter of introduction before the students’ arrival, with which we have already contacted with the different firms participating in the mobility project. We try to adjust each profile to the most suitable company. Besides, i fit is needed, we also help our partners to find the accomodation and to solve any other problem.

The arrival day they are taken to their lodgings- After that they are introduced to the firms and to our high school in order to be their reference point in case of any trouble. During the mobility activities they are also monitorised by us, in telematic contact with their French tutors.

At the end of the mobility, the partners are also accompanied to the companies in order to complete the students’ evaluation.

(In Catalan)

Des de l’Institut, previ a la partida es realitza el treball d’elaborar un currículum i la carta de presentació per al nostre soci per a poder trobar empreses.

Abans de començar les pràctiques,  l’equip de professors acompanyaran a l’alumne, es realitzarà la presentació i es terminarà de parlar amb l’empresa sobre el pla d’activitats a fer. Al final de l’estància de l’alumne, tornaran els professors per a avaluar les pràctiques. El període en el que no estiguin els professors el seguiment es realitzarà entre els professors del centre receptor, existint contacte telemàtic entre professors d’origen-alumnes, professor receptor empresa i professor origen-receptor.

Gràcies a aquest contacte, s’intentarà de subsanar les deficiències que puguin detectar-se durant les pràctiques.

L’avaluació tal i com hem dit abans, la realitzaran els professors una vegada finalitzades les pràctiques. L’empresa elaborarà el certificat de que ha realitzat les pràctiques amb aprofitament.

Procediment per a alumnes estrangers: Prèviament a la  seva arribada, des del soci francès ja s’han enviat el currículum i la carta de presentació, amb el qual ja s’ha fet un contacte per a trobar empreses que més s’ajusti al perfil de cada alumne/a. Si és necessari, també se les ajuda a la recerca de allotjament o la solució d’altres problemes.

El dia de la llegada se va pels als alumnes i  professors i se’ls porta al  seu allotjament, i el següent dia es fa  la presentació de l’empresa i  també de  l’Institut  per a conèixer el centre i els professors i  que sigui  el seu referent. Tant  als tutors d’empresa com als alumnes se’ls dona informació sobre el centre (telèfon, mail…)per si hagués problemes.

Durant l’estància,es fa el seguiment dels alumnes i s’informa puntualment als professors socis del país de origen.

Al final de la mobilitat, s’acompanya als professors per a fer l’avaluació dels seus alumnes.

 

When Participating in Mobility Activities – After Mobility

 

The fulfillment of a job training in a firm (FCT in Catalonia) is compulsory to get the professional degree, so the students can do it here or abroad but the procedure to follow is the same.

All the mobilities which are not fulfilled in EU countries require the previous signature of a collaboration agreement between the direction and the firm, association or institution, where the mobility activities will be completed.

This agreement must include minimum:

–          The guarantee that the working centre is suitable for the mobility, as far as the contents that the student can receive and also from the point of view of security and occupational health.

–          The agreement from the educational institution on monitoring the mobility activities, concreting the suitable procedure and the person in charge of it.

–          The evaluation system followed

When the agreement comes from an educational institution,a copy of the collaboraton agreement must be sent after signing it.

ECTS is the acronym for European credit transfer system and it has been adopted by all the universities in the EU zone in order to guarantee the uniformity and the quality of their studies. It consists of evaluating the training (25-30 hours) done by the student following the official programme. It is recognised by the card Europass, which introduces clearly the qualifications of each individual.

(In Catalan)

La realització de la Formació en Centres de Treball FCT) són obligatòries en tots els cicles per a l’obtenció del títol, per tant, realitzar-la a l’estranger, es una més de les casuístiques existents, el procediment a realitzar es el mateix que en els casos normals.

Totes les practiques en empreses de països que no integren la EEE-ALC, requereixen de la firma prèvia de un acord de col·laboració entre la direcció i la empresa, entitat o institució en la qual se ha de portar a terme las practiques.

• Aquest acord de col·laboració ha de incloure, com a mínim:

– Las garanties sobre la idoneïtat del centre de treball per a fer la formació, tant des d’un punt de vista del contingut de la formació que pot donar a l’alumne/a com des del punt de vista de la seguretat i la salut laboral.

– El compromís del centre docent en fer el seguiment de l’estada formativa en l’empresa o entitat estrangera, amb la especificació del procediment previst i la persona responsable.

– El sistema que se seguiran para avaluar els resultats u objectius d’aprenentatge establerts en els ensenyaments.

• Quan l’acord estableix un centre docent, s’ha de fer arribar una copia de acord de col·laboració una vegada signat juntament amb la sol·licitud de autorització.

ECTS és la sigla corresponent al Europea Crèdit Transitar Sestem (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i és el sistema adoptat por totes las universitats de l’espai Europeu de Educació Superior (EEES) para germanitzar la homogeneïtat i la qualitat dels estudis que ofereixen. Consisteix en la mesura del treball (25 a 30 hores) realitzat per l’estudiant per a complir els objectius del programa d’estudis oficial corresponent, en funció de las hores , haurà un reconeixement  de la formació,que es tramitarà, és la targeta Europass, un document que serveix per a presentar las capacitats i qualificacions de l’interessa’t d’una manera clara.